Mikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Nowiny – nabór uzupełniający

POL_gmina_Nowiny_COA.svg

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w ramach realizacji zadania Mikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Nowiny, stanowiącego element projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Wspierania ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia oraz w związku wolnymi środkami na alokację ogłasza UZUPEŁNIAJĄCY nabór wniosków na lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Nowiny dla:

– podmiotów ekonomii społecznej (PES-ów) tj: organizacji pozarządowych (w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm) lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) spełniających warunki określone w naborze.

Szczegóły postępowania zostały określone w ogłoszeniu o naborze wniosków na mikrogranty na inicjatywy lokalne oraz w załącznikach, ze szczególnym uwzględnieniem regulaminu.

Ogłoszenie o naborze_NOWINY- uzupełniający

Zal.-1_Reg._WNIOSEK-MIKROGRANTY

Zal.-2_Reg._Karta oceny FORMALNO-MERYTORYCZNEJ

Zal.-3_Reg._UMOWA-MIKROGRANT

zal. 3_ do umowy_SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI-MIKROGRANTY

zal. 4_do UMOWY_ kwalifikowalność VAT

zal. 5_do UMOWY_ zaleglosci_karalnosc

REGULAMIN_REGRANTING_ver1.0

 

Mikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Nowiny

POL_gmina_Nowiny_COA.svg

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg” w ramach realizacji zadania Mikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Nowiny, stanowiącego element projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Wspierania ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia ogłasza nabór wniosków na lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Nowiny dla:

– podmiotów ekonomii społecznej (PES-ów) tj: organizacji pozarządowych (w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm) lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) spełniających warunki określone w naborze.

Szczegóły postępowania zostały określone w ogłoszeniu o naborze wniosków na mikrogranty na inicjatywy lokalne oraz w załącznikach, ze szczególnym uwzględnieniem regulaminu.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetowych Gminy Nowiny.

Ogłoszenie o naborze_NOWINY

Zal.-1_Reg._WNIOSEK-MIKROGRANTY

Zal.-2_Reg._Karta oceny FORMALNO-MERYTORYCZNEJ

Zal.-3_Reg._UMOWA-MIKROGRANT

zal. 3_ do umowy_SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI-MIKROGRANTY

zal. 4_do UMOWY_ kwalifikowalność VAT

zal. 5_do UMOWY_ zaleglosci_karalnosc

REGULAMIN_REGRANTING_ver1.0

 

Mikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Smyków – wyniki oceny

herb

Szanowni Państwo
W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej dla przedsięwzięcia pod nazwą „Mikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Smyków”, wyłoniono podmioty z którymi zawarta zostanie umowa o realizację inicjatywy lokalnej w Gminie Smyków.
W załączeniu lista rankingowa.

Lista rankingowa

26 lipca 2022 nastąpiło uroczyste podpisanie umów. Kołom Gospodyń Wiejskich z Gminy Smyków serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz tego wspaniałego entuzjazmu!

Mikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Smyków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg” w ramach realizacji zadania Mikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Smyków, stanowiącego element projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Wspierania ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia ogłasza nabór wniosków na lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Smyków dla:
– podmiotów ekonomii społecznej (PES-ów) tj: organizacji pozarządowych (w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm) lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) spełniających warunki określone w naborze.
Szczegóły postępowania zostały określone w ogłoszeniu o naborze wniosków na mikrogranty na inicjatywy lokalne oraz w załącznikach, ze szczególnym uwzględnieniem regulaminu.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetowych Gminy Smyków.
Dokumenty do pobrania:
herb

IV Forum Wolontariatu w Warszawie

11

Forum Wolontariatu to cykliczne wydarzenie organizowane przez program Korpus Solidarności, odbywające się raz do roku, począwszy od 2019 r., w którym jako Stowarzyszenie „Krzemienny Krąg” mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Wydarzenie dedykowane jest organizacjom, wolontariuszom, instytucjom i praktykom związanym z wolontariatem. Na uczestników zawsze czekają warsztaty, debaty, wizyty studyjne, które są wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń i zdobywania wiedzy. Forum z 23 – 24 czerwca 2022 r. zgromadziło wolontariuszy z całej Polski.

MIKROGRANTY – przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej

KONKURS

Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i Grup Inicjatywnych w zakresie ekonomizacji.

Grantodawcą jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”.

 Kto może ubiegać się o dofinansowanie ?

  1. Podmioty ekonomii społecznej mające siedzibę/filię/oddział na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego tj: miasta Kielce, powiatów: kielecki ziemski, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, które chcą się ekonomizować, t.j.:
  • w przypadku Podmiotów Ekonomii Społecznej, które nie prowadzą działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej wymagane jest uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub zarejestrowanie działalności gospodarczej.
  • w przypadku Podmiotów Ekonomii Społecznej, które prowadzą działalność odpłatną pożytku publicznego, ale nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej – zarejestrowanie działalności gospodarczej.
  1. Grupy nieformalne (inicjatywne) w których wszystkie osoby są zamieszkałe (dotyczy osób fizycznych) lub mają siedzibę/filię/oddział (dotyczy osób prawnych) na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego tj: miasta Kielce, powiatów: kielecki ziemski, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, które chcą zarejestrować nowy Podmiotu Ekonomii Społecznej, który od początku swojej działalności będzie prowadził działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą.

Z udziału w konkursie wykluczone są podmioty ekonomii społecznej, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą lub nie mają możliwości ekonomizacji w rozumieniu Regulaminu „MIKROGRANTY – przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej”.

Nabór wniosków o dofinansowanie inicjatyw odbywa się w dniach 31.05 – 27.06.2022 r.  do godziny 16.00.

Wniosek o dofinansowanie Inicjatywy wraz z załącznikami winien być złożony w siedzibie Grantodawcy: Bałtów 55, 27-423 Bałtów (osobiście, przesłany pocztą lub przesyłką kurierską – decyduje data wpływu wniosku do Grantodawcy) w wersji papierowej (w dwóch egzemplarzach) na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Dopuszcza się również możliwość złożenia skanu podpisanego wniosku o dofinansowanie wraz ze  wszystkimi załącznikami na adres e-mail: a.budek@krzemiennykrag.info

Biuro organizatora czynne jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 16:00.

Kontakt w sprawie naboru:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

Bałtów 55

27-423 Bałtów

tel. 602 504 395

a.budek@krzemiennykrag.info

Dokumenty konkursowe:

REGULAMIN_MIKROGRANTY_ekonomizacja-30.05.2022 (1)

Zal. 7_UMOWA-MIKROGRANTY_ekonomizacja

Zal.-1_WNIOSEK-MIKROGRANTY_ekonomizacja

Zal.-2_KARTA-OCENY-FORMALNEJ-MIKROGRANTY_ekonomizacja

Zal.-3_KARTA-OCENY-MERYTORYCZNEJ-MIKROGRANTY_ekonomizacja

Zal.-4_OSW.-o-niezaleganiu-USZUS

Zal.-5_OSW.-o-niekaralności

Zal.-6_OSW-o-otrzymaniu-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis-1

Zal.-7_UMOWA-MIKROGRANTY_ekonomizacja

Szkolenie z marki miejsca

10
26 maja odbyło się szkolenie „Marka miejsca jako możliwość rozwoju ekonomii społecznej w obszarze ekomuzeów” w ramach działania KOOWES.
Cieszymy się, że dołączyły do nas nowe osoby z obszaru LGD „Krzemienny Krąg”, które chcą uczestniczyć w tym wyjątkowym projekcie 😊
🗣 Kreowanie marki miejsca jest długookresowym procesem, uwarunkowanym wieloma czynnikami. Stworzenie strategii marki i trafne określenie celów związanych z jej realizacją nie gwarantują jeszcze sukcesu w wymiarze marketingowym. O powodzeniu strategii w dużej mierze decyduje poparcie i zaangażowanie ze strony osób i podmiotów odpowiedzialnych za jej wdrożenie.
Nasze kolejne spotkanie pokazało jednak ogromne chęci i satysfakcję w promowaniu lokalnych marek.
Jesteśmy Wam wdzięczni 🤗

Zaproszenie na warsztaty dla NGOsów z powiatu skarżyskiego.

Kielecko Ostrowiecku Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej serdecznie zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu skarżyskiego.
Celem spotkania „Centra Usług Społecznych – rola sektora non-profit” jest przybliżenie zmian wynikających ze Strategii Rozwoju Usług Społecznych na lata 2021-2030 a także przedstawienie doświadczeń i pierwszych praktyk w tym zakresie.
Warsztaty poprowadzi Mentor Rozwoju Lokalnego – Jacek Gralczyk

03.06.2022 godzina 14:00
Centrum Ostra Brama
(sala konferencyjna, ostatnie piętro)
ul. Wileńska 34 Skarżysko-Kamienna

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza: https://forms.gle/NdobMTbLkm14RR3YA

 

111