Dodatkowe wyjaśnienie związane ze wsparciem dotacyjnym

Informujemy, że zgodnie z interpretacją uzyskaną z Instytucji Zarządzającej, na miejscu pracy utworzonym w wyniku wsparcia dotacyjnego wypłaconego z Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej nie może być zatrudniona osoba, która była już w przeszłości zatrudniona w Przedsiębiorstwie Społecznym na miejscu pracy finansowanym przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Spełnienie tego warunku weryfikowane będzie oświadczeniem osoby zaplanowanej do zatrudnienia. Informujemy równocześnie, że w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia, dotacja wypłacona Przedsiębiorstwu Społecznego na zatrudnienie tej osoby będzie podlegać zwrotowi. W interesie Przedsiębiorstwa Społecznego jest więc weryfikacja, czy osoby, które planuje zatrudnić spełniają opisany powyżej warunek.

Wyniki oceny biznesplanów

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna biznesplanów, złożonych w ramach naboru 1/2020.

Ocenie merytorycznej zostało poddanych 11 biznesplanów, poprawnych pod względem formalnym. 8 biznesplanów zostało ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym, i zostały one skierowane do dofinansowania, na podstawie podrozdziału 3.3.4 ust 12 Regulaminu. Wszystkie pozytywnie ocenione biznesplany nie wykorzystują całości alokacji finansowej zaplanowanej w ramach tego naboru.

3 biznesplany ocenione negatywnie pod względem merytorycznym, a przez to nie zostały skierowane do dofinansowania. Autorom biznesplanów przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowną ocenę biznesplanu, zgodnie z procedurą odwoławczą, opisaną w podrozdziale 3.3.5 Regulaminu.

Szczegółowe informacje na temat wyników ocen wraz z uzasadnieniami oraz instrukcją odnośnie dalszego postępowania, zostaną zamieszczone w piśmie, jakie każdy autor biznesplanu otrzyma pocztą elektroniczną, na adres podany w biznesplanie.

Lista rankingowa biznesplanów – nabór 1/2020

Bezpłatne doradztwo z zakresu tarczy antykryzysowej

Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi bezpłatne doradztwo specjalistyczne dla podmiotów ekonomii społecznej (m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki z o.o. non profit) w zakresie doboru wsparcia funkcjonowania podmiotu w kontekście „tarczy antykryzysowej” wraz z pomocą w wypełnieniu odpowiednich druków. Ze względu na wytyczne rządu dot. unikania kontaktów osobistych doradztwo zostanie przeprowadzone zdalnie (sposób zostanie dopasowany do możliwości technicznych PES).

Ośrodek pracuje w trybie zdalnym

ważne

Szanowni Państwo,

mając na uwadze obecną sytuację i bezpieczeństwo wszystkich, podjęliśmy decyzję o przejściu pracowników Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w tryb pracy zdalnej od 16.03.2020 r. do odwołania.

Oznacza to, że:
– doradztwo będzie udzielane drogą telefoniczną lub mailową,
– odwołujemy wcześniej zaplanowane spotkania, warsztaty i szkolenia.

Kontakt za pośrednictwem poczty i numerów kontaktowych podanych w zakładce kontakt.

 

Zmiana zasad składania biznesplanów w ramach ogłoszonego naboru dotacyjnego

Przypominamy, że do poniedziałku 16 marca do godziny 16:00 prowadzony jest nabór biznesplanów w ramach pierwszego z naborów dotacyjnych. Ze względu na aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną, zdecydowaliśmy o zmianie zasad składania biznesplanów.

Dokumenty te można składać w następujący sposób:
1) Osobiście w biurze projektu: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, Kielce, ul. Warszawska 27/1. Dokumenty muszą być złożone najpóźniej w poniedziałek do godziny 16:00.
2) Pocztą (przesyłką poleconą) lub kurierem na adres podany w pkt 1. W tym przypadku będziemy traktować biznesplan jako złożony w terminie, jeśli zostanie nadany dnia 16 marca (może wpłynąć do nas już po tej dacie).
3) Pocztą elektroniczną. W takiej sytuacji proszę przesłać skan podpisanego biznesplanu wraz z załącznikami na adres sir@kooowes.pl. Prosimy o zeskanowanie dokumentów w formacie pdf lub jpg. Biznesplan zostanie oceniony jako złożony w terminie, jeśli wpłynie w wersji elektronicznej do dnia 16 marca do godziny 16:00.

W ten sposób chcemy ułatwić Państwu składanie dokumentów bez konieczności osobistej wizyty w naszym biurze. W przypadku składania dokumentów w formie elektronicznej, zachęcamy, aby po ich wysłaniu skontaktować się z nami telefonicznie (pod numerem 41 361 04 92) i potwierdzić, czy dokumenty dotarły i czy pliki otwierają się poprawnie.

W przypadku dokumentów składanych osobiście lub pocztą, wymagane jest złożenie 2 egzemplarzy. W przypadku dokumentów składanych pocztą elektroniczną, zachęcamy do zachowania oryginału biznesplanu (ale nie trzeba go do nas przesyłać).

Zaproszenie na konferencję

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego na konferencję pn. „Organizacje Pozarządowe Partnerem Samorządu Województwa Świętokrzyskiego”, która odbędzie się 6 marca 2020 roku o godz. 12:00 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim (sala konferencyjna „Okrąglak”). Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w poniższym linku:

https://www.swietokrzyskie.pro/organizacje-pozarzadowe-partnerem-samorzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/?fbclid=IwAR2gqQlOhfAYtZ2_DdpR5paCDMUgfaQoPY6K4yaXegMmVBWySU8eJkrMiBI

Informacja o terminach prezentacji pomysłów biznesowych

Informujemy, że w dniach 20 lutego (czwartek) oraz 26 lutego (środa) 2020r. w siedzibie Fundacji PEStka, Kielce, ul. Targowa 18, IX piętro odbędą się prezentacje pomysłów biznesowych, będące nieobligatoryjną częścią naboru pełnego biznesplanów ogłoszonym 10 stycznia 2020r.

Na spotkania zapraszamy podmioty i grupy inicjatywne, które są zainteresowane zaprezentowaniem swoich pomysłów biznesowych przed złożeniem biznesplanów w ramach ogłoszonego naboru. Spotkanie będzie polegać na przeprowadzeniu krótkiej, trwającej nie więcej niż 20 minut prezentacji pomysłu biznesowego. Prezentacja biznesowa może być prowadzona w dowolnej formie, z uwzględnieniem warunków technicznych i organizacyjnych zapewnianych przez Organizatora. Po zakończeniu prezentacji, doradcy biznesowi OWES będą mogli zadawać pytania i dyskutować z osobami prowadzącymi prezentację na temat przedstawionego pomysłu biznesowego.

Pierwszy nabór dotacyjny uruchomiony

Informujemy, że rozpoczynamy pierwszy nabór dotacyjny na tworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. Czekamy na wasze biznesplany w okresie od 2 do 16 marca (do godziny 16:00).

Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć w ogłoszeniu o naborze nr 1/2020. W ramach naboru, planowane jest sfinansowanie utworzenia około 40 nowych miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno grupy inicjatywne, zainteresowane utworzeniem nowego Przedsiębiorstwa Społecznego, jak i istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne oraz Podmioty Ekonomii Społecznej, które chcą przekształcić się w Przedsiębiorstwa Społeczne.

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia zostały zawarte w Regulaminie. Wzór biznesplanu obowiązujący w ramach naboru stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Wszystkie dokumenty, związane z ogłoszonym naborem, można znaleźć w zakładce „Dotacje / Dokumenty dotacyjne„.

Zachęcamy do kontaktu z biurami OWES, w których można uzyskać bezpłatne wsparcie doradcze. Lista doradców ogólnych i biznesowych, z którymi można umawiać się na konsultacje, znajduje się w ogłoszeniu o naborze.