Uruchomienie funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej

Informujemy, że TISE – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych uruchomiło preferencyjny fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej. W związku z tym, podmioty ekonomii społecznej z naszego regionu mogą już składać wnioski o udzielenie preferencyjnej pożyczki na finansowanie ich działalności, w tym na tworzenie nowych miejsc pracy. Fundusz TISE udziela pożyczek w 12 województwach, w tym dla odbiorców z terenu województwa świętokrzyskiego. W 4 województwach – opolskim, lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim, rolę operatora pełni Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

W ostatnich dniach grudnia 2016 TISE wygrało przetarg zorganizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na pośrednika finansowego programu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki przeznaczone na pożyczki wynoszą 28,7 mln. zł. Do czerwca 2018 roku TISE udzieli co najmniej 446 pożyczek, a korzystający ze środków przedsiębiorcy społeczni stworzą 270 miejsc pracy.

Z preferencyjnych pożyczek mogą korzystać organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, kościelne osoby prawne, Zakłady Aktywności Zawodowej, Centra Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej i spółki non-profit). Teraz będą mogły uzyskać środki na wzmocnienie i rozszerzenie swojej działalności oraz na realizację nowych przedsięwzięć społeczno-ekonomicznych.

Pożyczki są udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (zatrudniającym do 250 osób) – zarówno społecznym start-up’om („Pożyczka na start”- do 100 tys. zł, do 5 lat, oprocentowanie od 0,88% w skali roku) jak i przedsiębiorstwom społecznym działającym na rynku dłużej niż rok („Pożyczka na rozwój”- do 500 tys. zł, do 7 lat, oprocentowanie od 1,75% w skali roku). Oprocentowanie pożyczek jest oparte na stopie redyskonta weksli i zależy od liczby utworzonych miejsc pracy. Przedsięwzięcia sfinansowane w ramach pożyczki muszą generować korzyści społeczne.

Start nowego funduszu był poprzedzony programem pilotażowym prowadzonym przez Fundusz Pożyczkowy TISE w latach 2013-2016. Projekt finansowany był z Programu Operacyjnego Programu Kapitał Ludzki POKL. W ciągu prawie 4 lat funkcjonowania ES Fundusz TISE udzielił 500 pożyczek dla 401 przedsiębiorstw społecznych na kwotę 39 mln. zł.

Preferencyjne pożyczki, skierowane do podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą mogą ustabilizować system finansowania podmiotów ekonomii społecznej oraz zapewnić trwałość i rozwój ich działalności.

Osoby zainteresowane tematem preferencyjnych pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej, zachęcamy do nawiązania kontaktu z Kluczowymi Doradcami Ogólnymi zatrudnionymi przez nasz OWES. Doradcy mogą wyjaśnić podstawowe kwestie związane z tym zagadnieniem oraz mogą zorganizować dla Państwa organizacji spotkanie z doradcą biznesowym, z którym będzie można przeanalizować swój pomysł na działalność gospodarczą w ramach podmiotu ekonomii społecznej. OWES współpracuje również z doradcami specjalistycznymi z zagadnień finansowych, z którymi można dokładnie omówić kwestie związane ze specyfiką preferencyjnej pożyczki oraz podjąć prace nad wypełnieniem wniosku o pożyczkę. Spotkania z doradcami specjalistycznymi są ustalane za pośrednictwem Kluczowych Doradców Ogólnych.

Więcej informacji o ofercie TISE można znaleźć na stronie internetowej: www.tise.pl.