Rozpoczynamy nabór biznesplanów dla istniejących podmiotów

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW

w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Numer naboru: 1/S2/BP/2017

 

 1. Informacja o typie naboru

Nabór Biznesplanów dotyczy ścieżki 2 wsparcia, zakładającej tworzenie nowych miejsc pracy w:

 • istniejących przedsiębiorstwach społecznych, oraz
 • istniejących podmiotach ekonomii społecznej, które w trakcie realizacji projektu uzyskają status przedsiębiorstwa społecznego.

Do naboru Biznesplanów, zastosowanie mają zapisy Rozdziałów 1, 2 oraz 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Do prowadzonego naboru, nie mają zastosowania zapisy Rozdziału 3 Regulaminu.

Aktualna wersja Regulaminu, obowiązująca na dzień rozpoczęcia naboru, to wersja 1.3 z dnia 31.05.2017. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej projektu www.koowes.pl, w zakładce „Dotacje / Dokumenty dotacyjne”.

Organizator ma prawo do zmiany zapisów Regulaminu, o czym będzie niezwłocznie informował na stronie internetowej projektu. Nowe zapisy Regulaminu będą obowiązywać po ich ogłoszeniu. Zmiany zapisów Regulaminu nie będą mieć zastosowania do Biznesplanów, złożonych przed dniem wprowadzenia zmian do Regulaminu.

 1. Kto może składać Biznesplany?

W ramach naboru, Biznesplany mogą składać:

 • istniejące przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne,
 • istniejące podmioty ekonomii społecznej, zainteresowane przekształceniem się w przedsiębiorstwo społeczne.

W ramach naboru, biznesplanów nie mogą składać grupy inicjatywne, zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego.

Definicja przedsiębiorstwa społecznego została podana w rozdziale 1, ust. 15 Regulaminu, a definicja podmiotu ekonomii społecznej w rozdziale 1, ust. 11.

Zgodnie z tymi definicjami, podmiotem ekonomii społecznej jest:

 1. przedsiębiorstwo społeczne (zgodnie z definicją poniżej), w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.);
 2. podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
  1. CIS i KIS;
  2. ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.);
 4. podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
  2. przedsiębiorstwa, których celem jest zatrudnienie tj. przedsiębiorstwa pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21);
  3. spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

Przedsiębiorstwem społecznym jest podmiot, spełniający łącznie następujące warunki:

 1. jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub działalność oświatową w rozumieniu art. 83a ust. 1[1] ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1[2] ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), której celem jest:
  1. integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:
   • zatrudnienie co najmniej 50%:
    • osób bezrobotnych lub
    • osób z niepełnosprawnościami, lub
    • osób, o których mowa w art. 1 ust. 2[3] ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub
    • osób, o których mowa w art. 4 ust. 1[4] ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, lub
   • zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
  2. lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie  co najmniej 30%;
 2. jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
 3. jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;
 4. wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 5. zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną co najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. a.
 1. Termin i miejsce składania Biznesplanów

Biznesplany należy składać w dwóch jednakowych egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Organizatora: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce. Biuro organizatora czynne jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

Organizator nie dopuszcza możliwości składania Biznesplanów w wersji elektronicznej, faksem lub poprzez dostarczenie ich do Biura OWES innego niż siedziba Organizatora.

Biznesplany przyjmowane będą od dnia 17 lipca 2017 od godziny 8:00 do 31 lipca 2017 do godziny 16:00. Jako datę złożenia Formularza rekrutacyjnego przyjmuje się datę wpływu dokumentów do biura Organizatora.

Szczegółowe zasady przyjmowania Biznesplanów, opisane są w podrozdziale 4.2 Regulaminu.

 1. Wymagane dokumenty

Wnioskodawca, zainteresowany naborem, zobowiązany jest do wypełnienia Biznesplanu, którego wzór został opublikowany na stronie www.koowes.pl w zakładce „Dotacje / Dokumenty dotacyjne”.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wykorzystania wzorów druków, obowiązujących w ramach naboru. Złożenie dokumentów w innej formie, w szczególności wykorzystanie innego wzoru Biznesplanu, będzie skutkować jego odrzuceniem.

Do Biznesplanu proszę załączyć:

 • Kserokopię sprawozdania finansowego – bilans i rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty rok obrotowy.
 • Formularz zgłoszeniowy podmiotu – uczestnika  projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” – dotyczy wyłącznie podmiotów, które nie składały dotychczas formularza zgłoszeniowego w ramach projektu.
 • Kartę weryfikującą status przedsiębiorstwa społecznego – wymagana w sytuacji, gdy podmiot składający biznesplan odbył spotkanie z Kluczowym Doradcą Ogólnym „Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej” w celu weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego, zgodnie z podrozdziałem 4.1 ust 6 Regulaminu.

Do biznesplanu proszę nie załączać żadnych dodatkowych załączników, innych niż wymienione powyżej. Dodatkowe załączniki i dokumenty nie będą brane pod uwagę podczas oceny Biznesplanu. Wszystkie informacje podlegające ocenie, wnioskodawca musi zawrzeć w Biznesplanie.

 1. Przeznaczenie dotacji

Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na stworzenie nowego miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub podmiocie ekonomii społecznej przekształcającym się w przedsiębiorstwo społeczne. Dotacja będzie przeznaczona na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności i odpowiednio uzasadnionych przez wnioskodawcę (w tym m.in. na środki transportu, środki obrotowe, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych). Szczegółowe zasady dotyczące przeznaczenia dotacji, zostały opisane w podrozdziale 4.3 Regulaminu.

Na miejsca pracy, utworzone w wyniku wsparcia dotacyjnego, mogą być zatrudnione wyłącznie osoby, spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba bezrobotna, zarejestrowana w powiatowym lub miejskim urzędzie pracy, zakwalifikowana do III profilu pomocy zgodnie ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 2. osoba bezrobotna, zarejestrowana w powiatowym lub miejskim urzędzie pracy, zakwalifikowana do I lub II profilu pomocy zgodnie ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która oprócz bezrobocia wpisują się w definicję osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na podstawie przesłanki innej niż bezrobocie;
 3. osoba, spełniająca wymogi opisane w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Pracownik przedsiębiorstwa społecznego, zatrudniany na miejscu pracy utworzonym w wyniku przyznanego wsparcia pomostowego, musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W przypadku, jeśli dofinansowanie otrzyma spółdzielnia socjalna, pracownik może być zatrudniony na spółdzielczą umowę o pracę.

Definicja Pracownika przedsiębiorstwa społecznego, została opisana w rozdziale 1, ust. 10 i ust. 12 Regulaminu. Kwestie trwałości miejsc pracy, zostały opisane w rozdziale 2, ust. 11-14 Regulaminu.

 1. Warunki finansowe w ramach naboru

Dotacja na stworzenie jednego miejsca pracy nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych. Finansowane może być do 100% kosztów utworzenia nowego miejsca pracy. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. Dotacje będą przekazywane w formie zaliczkowej.

Dotacja w pełnej wysokości 20 tysięcy złotych przysługuje wyłącznie w przypadku zatrudnienia pracownika przedsiębiorstwa społecznego na pełny etat. W przypadku zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy, maksymalna wartość dotacji będzie przeliczana proporcjonalnie do wielkości etatu.

W ramach naboru, łączna wartość dotacji, jakie będzie mogło uzyskać jedno przedsiębiorstwo społeczne, nie będzie mogła przekroczyć kwoty 60 tysięcy złotych.

W ramach prowadzonego naboru, nie ma możliwości wypłaty wsparcia pomostowego.

 1. Zasady oceny Biznesplanów

Zasady oceny Biznesplanów zostały opisane w podrozdziale 4.2 Regulaminu.

 1. Zastosowane kryteria premiujące

W ramach naboru, zastosowanie będą mieć następujące kryteria premiujące:

 1. Zastosowanie mechanizmu montażu finansowego, o którym mowa w podrozdziale 2.2 Regulaminu. Warunkiem przyznania dodatkowych punktów będzie zastosowanie montażu finansowego w zakresie stworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Pozyskane w ten sposób środki finansowe, rozliczane w ramach montażu finansowego, będą musiały stanowić co najmniej 10% łącznego koszty utworzenia wszystkich miejsc pracy.

Grupa inicjatywna, zainteresowana spełnieniem tego kryterium powinna jednoznacznie wykazać ten fakt w Biznesplanie, w następujących miejscach:

 • w części I sekcja II – proszę wskazać liczbę miejsc pracy tworzonych przy wykorzystaniu dotacji ze środków innych niż OWES.
 • w części IV tabela 2 – przy opisach stanowisk pracy, w polu „Typ miejsca pracy” należy wskazać, które miejsca pracy powstaną w ramach montażu finansowego.
 • w części VII tabela 2 – proszę wskazać, które wydatki będą sfinansowane ze środków innych niż dotacja OWES poprzez wykazanie w kolumnie „Udział środków dotacji OWES” kwoty niższej niż kwota brutto wydatku.
 • w części VIII – gdzie trzeba wskazać na spełnienie kryterium i opisać, w jaki sposób jest ono spełnione.

Za spełnienie kryterium, przyznane będzie dodatkowe 10 punktów.

 1. Utworzenie miejsca pracy, dotyczącego całkowicie lub częściowo kluczowych sfer rozwojowych, wskazanych w Działaniu I.4 Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej lub kierunków rozwoju określonych w strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego. Są to:
 • przemysł metalowo – odlewniczy,
 • nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze,
 • zasobooszczędne budownictwo,
 • turystyka zdrowotna i prozdrowotna,
 • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT),
 • branża targowo – kongresowa,
 • zrównoważony rozwój energetyczny,
 • promocja edukacji ekologicznej,
 • selektywne zbieranie odpadów, recykling i inne usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach, w zakresie melioracji wodnych oraz usług leśnych, a także działających w obszarze odnawialnych źródeł energii,
 • rolnictwo społeczne,
 • turystyka społeczna,
 • budownictwo społeczne,
 • lokalne projekty kulturalne,
 • tworzenie miejsc pracy dla absolwentów uczelni wyższych lub dla pracowników w wieku 45+, spełniających definicję pracownika przedsiębiorstwa społecznego,
 • obszar wsparcia polityki rodzinnej (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie, punkty przedszkolne, świetlice i szkoły, wypoczynek letni i zimowy, opieka nad osobami zależnymi, placówki wsparcia dziennego),
 • działalność w obszarze „srebrnej gospodarki” – świadczenie usług społecznych, edukacyjnych, organizacji czasu wolnego, turystyki, wspierających utrzymanie aktywności społecznej i zawodowej oraz dobrego stanu zdrowia na rzecz starszych konsumentów,
 • realizacja usług aktywnej integracji,
 • wykorzystanie procesu outplacementu i adaptacji zawodowej, w szczególności dla pracowników w wieku 50+, osób odchodzących z wojska i innych służb mundurowych i osób odchodzących z rolnictwa.

Wnioskodawca, zainteresowany spełnieniem tego kryterium powinna jednoznacznie wykazać ten fakt w części VIII Biznesplanu, gdzie należy opisać, w jaki sposób miejsca pracy zaplanowane do utworzenia w ramach wsparcia dotacyjnego wpisują się w powyższy katalog.

Jeżeli wszystkie tworzone miejsca pracy, wykazane w biznesplanie będą należeć do katalogu wymienionego powyżej, przyznane będzie dodatkowe 10 punktów. Jeśli co najmniej 50% tworzonych miejsc pracy będzie należeć do katalogu wymienionego powyżej (ale nie będzie to dotyczyć wszystkich miejsc pracy), przyznane będzie 5 punktów.

 1. Wsparcie dla wnioskodawców, zainteresowanych naborem

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru, zasad rekrutacji i zapisów Regulaminu, można kierować do Organizatora telefonicznie pod numerem 41 386 66 27 lub pocztą elektroniczną na adres: sir@koowes.pl. Osoby do kontaktu: Monika Nawrocka (Specjalistka ds. dotacji), Dariusz Kurcman (Kierownik OWES).

Wnioskodawców, zainteresowani ogłoszonym naborem, zachęcamy do kontaktu z Kluczowym Doradcą Ogólnym zatrudnionym przez Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Według stanu nad dzień ogłoszenia naboru biznesplanów, jako Kluczowi Doradcy Ogólni zatrudnieni są:

Imię i nazwisko doradcy Nazwa podmiotu Adres biura Telefon E-mail
Kamil Żuława Stowarzyszenie Integracja i Rozwój Kielce, ul. Warszawska 27/1 41 386 66 27 wew. 21 k.zulawa@koowes.pl
Martyna Jabłońska Fundacja PEStka Kielce, ul. Targowa 18, pokój 926 41 343 32 70 wew. 23 m.jablonska@koowes.pl
Marcin Marzec Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” Bałtów 55 41 250 72 50 m.marzec@koowes.pl

 

Kluczowy Doradca Ogólny może zapewnić wnioskodawcy podstawowe wsparcie doradcze oraz pomóc w analizie zapisów Regulaminu. Możliwe jest też zorganizowanie konsultacji doradczych z Doradcą Biznesowym, który może zapewnić wsparcie na etapie planowania działalności podmiotu oraz podczas wypełniania biznesplanu.

Wsparcie doradcze jest bezpłatne, natomiast ze względu na swoją tematykę, może zostać zakwalifikowane jako pomoc de minimis.


[1] Art. 83a ust. 1 ustawy mówi o prowadzeniu szkoły, placówki, zespołu lub placówki wychowania przedszkolnego.

[2] Art. 1 ust. 1 ustawy mówi, że jest to działalność polegająca na „tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury”.

[3] Definicja tych osób została wykazana w przypisie numer 1.

[4] Definicja ta obejmuje osoby:

 • bezrobotne,
 • absolwentów CIS lub KIS,
 • niepełnosprawne
 • osoby w wieku do 30 lat albo powyżej 50 lat, poszukujące pracy i pozostające bez zatrudnienia.