Drugi nabór dotacyjny na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych

OGŁOSZENIE O NABORZE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Numer naboru: 2/S1/FR/2017

Informacja o typie naboru

Nabór Formularzy rekrutacyjnych dotyczy ścieżki 1 wsparcia, zakładającej tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych.

Do naboru Formularzy rekrutacyjnych, zastosowanie mają zapisy Rozdziałów od 1 do 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Do prowadzonego naboru, nie mają zastosowania zapisy Rozdziału 4 Regulaminu.

Aktualna wersja Regulaminu, obowiązująca na dzień rozpoczęcia naboru, to wersja 1.4 z dnia 18.09.2017. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej projektu www.koowes.pl, w zakładce „Dotacje / Dokumenty dotacyjne”.

Organizator ma prawo do zmiany zapisów Regulaminu, o czym będzie niezwłocznie informował na stronie internetowej projektu. Nowe zapisy Regulaminu będą obowiązywać po ich ogłoszeniu. Zmiany zapisów Regulaminu nie będą mieć zastosowania do Formularzy rekrutacyjnych, złożonych przed dniem wprowadzenia zmian do Regulaminu.

Kto może składać formularze rekrutacyjne?

W ramach naboru, Formularze rekrutacyjne mogą składać grupy inicjatywne, zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego. Definicja przedsiębiorstwa społecznego została podana w rozdziale 1, ust 15 Regulaminu.

W skład grupy inicjatywnej mogą wchodzić zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Definicja grupy inicjatywnej znajduje się w rozdziale 1, ust 5 Regulaminu. Zakres wyłączenia osób i podmiotów ze składu grup inicjatywnych, został opisany w podrozdziale 3.1 ust. 6 Regulaminu.

Termin i miejsce składania Formularzy rekrutacyjnych

Formularze rekrutacyjne należy składać w dwóch jednakowych egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Organizatora: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce. Biuro organizatora czynne jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

Organizator nie dopuszcza możliwości składania Formularzy rekrutacyjnych w wersji elektronicznej, faksem lub poprzez dostarczenie ich do Biura OWES innego niż siedziba Organizatora.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od dnia 2 października 2017 od godziny 8:00 do 20 października 2017 do godziny 16:00. Jako datę złożenia Formularza rekrutacyjnego przyjmuje się datę wpływu dokumentów do biura Organizatora.

Szczegółowe zasady przyjmowania formularzy rekrutacyjnych, opisane są w podrozdziale 3.2 Regulaminu.

Wymagane dokumenty

Grupa inicjatywna, zainteresowana naborem, zobowiązana jest do wypełnienia Formularza rekrutacyjnego, którego wzór został opublikowany na stronie www.koowes.pl w zakładce „Dotacje / Dokumenty dotacyjne”. Załącznikami do Formularza rekrutacyjnego są karty zgłoszenia osoby fizycznej/karty zgłoszenia osoby prawnej.

Grupa inicjatywna zobowiązana jest do wykorzystania wzorów druków, obowiązujących w ramach naboru. Złożenie dokumentów w innej formie, w szczególności wykorzystanie innego wzoru Formularza rekrutacyjnego, będzie skutkować jego odrzuceniem.

Do Formularza rekrutacyjnego proszę nie załączać żadnych dodatkowych załączników. Dodatkowe załączniki i dokumenty nie będą brane pod uwagę podczas oceny Formularza rekrutacyjnego. Wszystkie informacje na temat planowanego przedsiębiorstwa społecznego, grupa inicjatywna zobowiązana jest zawrzeć w Formularzu rekrutacyjnym.

W ramach naboru grupa inicjatywna nie wypełnia i nie składa Biznesplanu.

Przeznaczenie dotacji

Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na stworzenie miejsca pracy dla nowego pracownika przedsiębiorstwa społecznego w nowopowstałym przedsiębiorstwie społecznym, utworzonym w wyniku przeprowadzonego naboru. Dotacja będzie przeznaczona na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez grupę inicjatywną (w tym m.in. na środki transportu, środki obrotowe, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych). Uzasadnienie wydatków będzie przedstawiane w biznesplanie, składanym na drugim etapie naboru.

Na miejsca pracy, utworzone w wyniku wsparcia dotacyjnego, moa być zatrudnione wyłącznie osoby, spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. osoba bezrobotna, zarejestrowana w powiatowym lub miejskim urzędzie pracy, zakwalifikowana do III profilu pomocy zgodnie ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  2. osoba bezrobotna, zarejestrowana w powiatowym lub miejskim urzędzie pracy, zakwalifikowana do I lub II profilu pomocy zgodnie ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która oprócz bezrobocia wpisują się w definicję osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na podstawie przesłanki innej niż bezrobocie;
  3. osoba, spełniająca wymogi opisane w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Definicja Pracownika przedsiębiorstwa społecznego, została opisana w rozdziale 1, ust. 10 i ust. 12 Regulaminu. Kwestie trwałości miejsc pracy, zostały opisane w podrozdziale 2.1, ust. 11-14 Regulaminu.

Warunki finansowe w ramach naboru

Dotacja na stworzenie jednego miejsca pracy nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych. Finansowane może być do 100% kosztów utworzenia nowego miejsca pracy. Grupa inicjatywna nie jest zobowiązana do wniesienia wkładu własnego. Dotacje będą przekazywane w formie zaliczkowej.

W ramach naboru, łączna wartość dotacji, jakie będzie mogło uzyskać jedno nowoutworzone przedsiębiorstwo społeczne, nie będzie mogła przekroczyć kwoty 100 tysięcy złotych.

Po utworzeniu nowego miejsca pracy i zatrudnieniu pracownika, nowopowstałemu przedsiębiorstwu społecznemu przysługiwać będzie finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 1200 zł / miesiąc / pracownika przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności, oraz do 800 zł / miesiąc / pracownika przez kolejnych 6 miesięcy.

Zasady oceny formularzy rekrutacyjnych

Zasady oceny Formularzy rekrutacyjnych zostały opisane w podrozdziale 3.2.1 Regulaminu.

Zastosowane kryteria premiujące

W ramach naboru, zastosowanie będzie mieć następujące kryterium premiujące:

Zastosowanie mechanizmu montażu finansowego, o którym mowa w podrozdziale 2.2 Regulaminu. Warunkiem przyznania dodatkowych punktów będzie zastosowanie montażu finansowego w zakresie stworzenia i/lub utrzymania co najmniej jednego miejsca pracy w tworzonym przedsiębiorstwie społecznym.

Maksymalna wartość wsparcia wypłacanego w ramach projektu w celu utworzenia i utrzymania jednego miejsca pracy w Przedsiębiorstwie społecznym to kwota 32.000 zł (20 tys. zł dotacja + 12 tys. zł wsparcie pomostowe). Łączna wartość wsparcia, jakie będzie mogło otrzymać Przedsiębiorstwo społeczne, będzie uzależniona od liczby zatrudnianych pracowników, spełniających definicję Pracownika Przedsiębiorstwa Społecznego.

Zasady punktacji kryterium premiującego:

  • Jeżeli grupa inicjatywna nie zastosuje mechanizmu montażu finansowego, nie będzie to wynikać z formularza rekrutacyjnego w sposób jednoznaczny lub nie określi wysokości środków pozyskanych w ten sposób – formularz nie otrzyma dodatkowych punktów.
  • Jeżeli grupa inicjatywna zastosuje mechanizm montażu finansowego, ale środki te będą stanowić poniżej 10% środków potrzebnych do utworzenia i utrzymania miejsc pracy, powstałych w wyniku przyznanego wsparcia – formularz otrzyma 1 dodatkowy punkt za każdy 1% zapewnionych w ten sposób środków.
  • Jeżeli grupa inicjatywna zastosuje mechanizm montażu finansowego i zapewni więcej niż 10% środków potrzebnych do utworzenia i utrzymania miejsc pracy, powstałych w wyniku przyznanego wsparcia – formularz otrzyma 20 dodatkowych punktów.

Kryterium będzie zastosowane zarówno do oceny Formularzy rekrutacyjnych, jak i do oceny Biznesplanów. Grupa inicjatywna, zainteresowana spełnieniem tego kryterium powinna jednoznacznie wykazać ten fakt w Formularzu rekrutacyjnym:

  • w części I pkt. 2, w której trzeba wskazać, ilu miejsc pracy będzie dotyczyć mechanizm montażu finansowego, oraz
  • w części II, pytanie 8, w którym trzeba jednoznacznie wskazać kwotę środków, jakie są planowane do pozyskania w ramach mechanizmu montażu finansowego, informację o źródle pozyskania środków (np. PFRON, Fundusz Pracy, inne środki publiczne) oraz wskazanie, czy jaki typ działań będzie finansowany w ramach montażu finansowego (do wyboru – dotacja, wsparcie pomostowe lub oba te mechanizmy).

Wsparcie dla grup inicjatywnych, zainteresowanych naborem

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru, zasad rekrutacji i zapisów Regulaminu, można kierować do Organizatora telefonicznie pod numerem 41 386 66 27 lub pocztą elektroniczną na adres: sir@koowes.pl. Osoba do kontaktu: Monika Nawrocka (Specjalistka ds. dotacji), Dariusz Kurcman (Kierownik OWES).

Wszystkie grupy inicjatywne, zainteresowane naborem, mogą bezpłatnie korzystać ze wsparcia Kluczowych Doradców Ogólnych KOOWES (po uprzednim ustaleniu telefonicznym lub e-mailowym terminu i miejsca spotkania). Dane kontaktowe do tych osób:

Imię i nazwisko doradcy Nazwa podmiotu Adres biura Telefon E-mail
Kamil Żuława Stowarzyszenie Integracja i Rozwój Kielce, ul. Warszawska 27/1 41 386 66 27 wew. 21 k.zulawa@koowes.pl
Anna Warowiec Stowarzyszenie Integracja i Rozwój Kielce, ul. Warszawska 27/1 41 386 66 27 wew. 23 a.warowiec@koowes.pl
Martyna Jabłońska Fundacja PEStka Kielce, ul. Targowa 18, pokój 926 41 343 32 70 m.jablonska@koowes.pl
Marcin Marzec Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” Bałtów 55 41 250 72 50 m.marzec@koowes.pl

Na wniosek grupy inicjatywnej, Kluczowy Doradca Ogólny może również zorganizować bezpłatne spotkanie z Doradcą Biznesowym.