Nabór biznesplanów na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW

w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Numer naboru: 2/S1/BP/2017

 

Data publikacji: 15.12.2017

Informacja o typie naboru

Nabór Biznesplanów dotyczy ścieżki 1 wsparcia, zakładającej tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych.

Do naboru Biznesplanów, zastosowanie mają zapisy Rozdziałów od 1 do 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Do prowadzonego naboru, nie mają zastosowania zapisy Rozdziału 4 Regulaminu.

Aktualna wersja Regulaminu, obowiązująca na dzień rozpoczęcia naboru, to wersja 1.6 z dnia 08.12.2017. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej projektu www.koowes.pl, w zakładce „Dotacje / Dokumenty dotacyjne”.

Organizator ma prawo do zmiany zapisów Regulaminu, o czym będzie niezwłocznie informował na stronie internetowej projektu. Nowe zapisy Regulaminu będą obowiązywać po ich ogłoszeniu, chyba, że wraz z ogłoszeniem nowej wersji Regulaminu Organizator określi warunki, na jakich zmiany te mogą mieć zastosowanie w ramach niniejszego naboru. Zmiany zapisów Regulaminu nie będą mieć zastosowania do Biznesplanów, złożonych przed dniem wprowadzenia zmian do Regulaminu.

Kto może składać Biznesplany?

W ramach naboru, Biznesplany mogą składać wyłącznie grupy inicjatywne, zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego, których Formularz rekrutacyjny został oceniony pozytywnie w ramach naboru numer 2/S1/FR/2017 i rekomendowany do dalszego udziału w projekcie. Wykaz pozytywnie ocenionych Formularzy rekrutacyjnych.

Skład grupy inicjatywnej składającej Biznesplan musi być spójny ze składem grupy inicjatywnej, która składała pozytywnie oceniony Formularz rekrutacyjny. Oznacza to, że wszystkie podmioty / osoby, wchodzące w skład grupy inicjatywnej składającej Formularz rekrutacyjny, powinny wchodzić w skład grupy inicjatywnej składającej Biznesplan. Wszelkie zmiany składu grupy inicjatywnej, muszą zostać zgłoszone do Organizatora przed złożeniem Biznesplanu. Grupa inicjatywna, przed złożeniem Biznesplanu, może wystąpić do Organizatora z wnioskiem o wyrażenie zgody na: rozszerzenie albo zmianę składu Grupy inicjatywnej o nowe osoby lub podmioty, lub o usunięcie osoby/podmiotu wchodzącego w skład grupy inicjatywnej. Wniosek musi zawierać uzasadnienie takiego rozszerzenia, wskazujące na celowość takiej zmiany. Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej, e-mailem na adres: sir@koowes.pl. Biznesplan może zostać złożony w zmienionym składzie Grupy inicjatywnej, jeśli Organizator wyrazi na to zgodę. Zgoda ta będzie przekazana za pomocą poczty elektronicznej.

Definicja przedsiębiorstwa społecznego została podana w rozdziale 1, ust 15 Regulaminu, jak również jest opublikowana na stronie internetowej projektu w zakładce „Dotacje / Czym jest przedsiębiorstwo społeczne?”.

Termin i miejsce składania Biznesplanów

Biznesplany należy składać w dwóch jednakowych egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Organizatora: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce. Biuro organizatora czynne jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

Organizator nie dopuszcza możliwości składania Biznesplanów w wersji elektronicznej, faksem lub poprzez dostarczenie ich do Biura OWES innego niż siedziba Organizatora.

Biznesplany przyjmowane będą od dnia 23 stycznia 2018 od godziny 8:00 do 6 lutego 2018 do godziny 16:00. Jako datę złożenia Biznesplanu przyjmuje się datę wpływu dokumentów do biura Organizatora.

Szczegółowe zasady przyjmowania Biznesplanów, opisane są w podrozdziale 3.4 Regulaminu.

Wymagane dokumenty

Grupa inicjatywna, zainteresowana naborem, zobowiązana jest do wypełnienia Biznesplanu, którego wzór został opublikowany na stronie www.koowes.pl w zakładce „Dotacje / Dokumenty dotacyjne”. W przypadku, jeśli Organizator wyraził zgodę na rozszerzenie składu Grupy Inicjatywnej, załącznikami do Biznesplanu są karty zgłoszenia osoby fizycznej / osoby prawnej, analogiczne jak w przypadku załączników do Formularza rekrutacyjnego.

Grupa inicjatywna zobowiązana jest do wykorzystania wzorów druków, obowiązujących w ramach naboru. Złożenie dokumentów w innej formie, w szczególności wykorzystanie innego wzoru Biznesplanu, będzie skutkować jego odrzuceniem.

Do Biznesplanu proszę nie załączać żadnych dodatkowych załączników. Dodatkowe załączniki i dokumenty nie będą brane pod uwagę podczas oceny Biznesplanu. Wszystkie informacje na temat planowanego przedsiębiorstwa społecznego, grupa inicjatywna zobowiązana jest zawrzeć w Biznesplanie.

Przeznaczenie dotacji

Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na stworzenie miejsca pracy dla nowego pracownika przedsiębiorstwa społecznego w nowopowstałym przedsiębiorstwie społecznym, utworzonym w wyniku przeprowadzonego naboru. Dotacja będzie przeznaczona na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez grupę inicjatywną (w tym m.in. na środki transportu, środki obrotowe, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych). Szczegółowe zasady dotyczące przeznaczenia dotacji, zostały opisane w podrozdziale 3.5 Regulaminu.

Na miejsca pracy, utworzone w wyniku wsparcia dotacyjnego, mogą być zatrudnione wyłącznie osoby, spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. osoba bezrobotna, zarejestrowana w powiatowym lub miejskim urzędzie pracy, zakwalifikowana do III profilu pomocy zgodnie ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  2. osoba bezrobotna, zarejestrowana w powiatowym lub miejskim urzędzie pracy, zakwalifikowana do I lub II profilu pomocy zgodnie ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która oprócz bezrobocia wpisują się w definicję osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na podstawie przesłanki innej niż bezrobocie;
  3. osoba, spełniająca wymogi opisane w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Definicja Pracownika przedsiębiorstwa społecznego, została opisana w rozdziale 1, ust. 10 i ust. 12 Regulaminu. Kwestie trwałości miejsc pracy, zostały opisane w rozdziale 2, ust. 11-14 Regulaminu.

Warunki finansowe w ramach naboru

Dotacja na stworzenie jednego miejsca pracy nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych. Finansowane może być do 100% kosztów utworzenia nowego miejsca pracy. Grupa inicjatywna nie jest zobowiązana do wniesienia wkładu własnego. Dotacje będą przekazywane w formie zaliczkowej.

W ramach naboru, łączna wartość dotacji, jakie będzie mogło uzyskać jedno nowoutworzone przedsiębiorstwo społeczne, nie będzie mogła przekroczyć kwoty 100 tysięcy złotych.

Po utworzeniu nowego miejsca pracy i zatrudnieniu pracownika, nowopowstałemu przedsiębiorstwu społecznemu przysługiwać będzie finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 1200 zł / miesiąc / pracownika przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności, oraz do 800 zł / miesiąc / pracownika przez kolejnych 6 miesięcy.

W ramach naboru, zaplanowano dofinansowanie co najmniej 12 miejsc pracy. Kwota dotacji wypłaconych w ramach naboru będzie wynosić co najmniej 240.000,00 zł. Równocześnie Operator ma prawo zwiększenia liczby dofinansowanych miejsc pracy, a co za tym idzie, zwiększenia łącznej kwoty dotacji wypłaconej w ramach naboru – w sytuacji, gdy suma wnioskowanych dotacji w najlepiej ocenionych biznesplanach będzie przekraczać kwotę zaplanowaną w ramach naboru. Przekazanie dodatkowych środków na sfinansowanie miejsc pracy w ramach ogłoszonego naboru będzie też mogło nastąpić w przypadku procedury odwoławczej od oceny biznesplanu.

Zasady oceny Biznesplanów

Zasady oceny Biznesplanów zostały opisane w podrozdziale 3.4 Regulaminu. Wzory kart oceny formalnej i merytorycznej Biznesplanu, są opublikowane na stronie internetowej www.koowes.pl, w zakładce „Dotacje OWES / Dokumenty dotacyjne” (załączniki numer 4 i 5 do Regulaminu).

Zastosowane kryteria premiujące

W ramach naboru, zastosowanie będzie mieć następujące kryterium premiujące: Zastosowanie mechanizmu montażu finansowego, o którym mowa w podrozdziale 2.2 Regulaminu.

Warunkiem przyznania dodatkowych punktów będzie zastosowanie montażu finansowego w zakresie stworzenia i/lub utrzymania co najmniej jednego miejsca pracy w tworzonym przedsiębiorstwie społecznym.

Maksymalna wartość wsparcia wypłacanego w ramach projektu w celu utworzenia i utrzymania jednego miejsca pracy w Przedsiębiorstwie społecznym to kwota 32.000 zł (20 tys. zł dotacja + 12 tys. zł wsparcie pomostowe). Łączna wartość wsparcia, jakie będzie mogło otrzymać Przedsiębiorstwo społeczne, będzie uzależniona od liczby zatrudnianych pracowników, spełniających definicję Pracownika Przedsiębiorstwa Społecznego.

Zasady punktacji kryterium premiującego:

  • Jeżeli grupa inicjatywna nie zastosuje mechanizmu montażu finansowego, będzie on niezgodny z zapisami Regulaminu, nie będzie to wynikać z biznesplanu w sposób jednoznaczny lub nie określi wysokości środków pozyskanych w ten sposób – biznesplan nie otrzyma dodatkowych punktów.
  • Jeżeli grupa inicjatywna zastosuje mechanizm montażu finansowego, ale środki te będą stanowić poniżej 10% środków potrzebnych do utworzenia i utrzymania miejsc pracy, powstałych w wyniku przyznanego wsparcia – biznesplan otrzyma 1 dodatkowy punkt za każdy 1% zapewnionych w ten sposób środków.
  • Jeżeli grupa inicjatywna zastosuje mechanizm montażu finansowego i zapewni co najmniej 10% środków potrzebnych do utworzenia i utrzymania miejsc pracy, powstałych w wyniku przyznanego wsparcia – biznesplan otrzyma 20 dodatkowych punktów.

Grupa inicjatywna, zainteresowana spełnieniem tego kryterium powinna jednoznacznie wykazać ten fakt w Biznesplanie:

  • w części VII, w której trzeba jednoznacznie wskazać i opisać sposób spełnienia kryterium premiującego, podając następujące informacje: formę zastosowania montażu finansowego – wyłącznie w ramach dotacji, wyłącznie w ramach wsparcia pomostowego, zarówno w ramach dotacji jak i wsparcia pomostowego; źródło pochodzenia środków wykazywanych jako montaż finansowy; dokładne określenie kwoty, jaka będzie wniesiona w ramach montażu finansowego.

Dodatkowo w sytuacji, gdy biznesplan zakłada mechanizm montażu finansowego w formie dotacji (czyli pozyskanie dodatkowych środków na utworzenie miejsc pracy), należy to uwzględnić w”

  • części I, sekcja II, w której trzeba wskazać, ile miejsc pracy będzie utworzonych z wykorzystaniem dotacji z innych źródeł (w sytuacji, gdy biznesplan zakłada wykorzystanie montażu finansowego w formie dotacji na utworzenie miejsca pracy).
  • części III, przy opisie pracowników przedsiębiorstwa społecznego, w którym przy opisie pracowników, dla których miejsca pracy zostaną utworzone z wykorzystaniem mechanizmu montażu finansowego, należy wskazać odpowiedni typ miejsca pracy.
  • części VI, w tabeli „Opis planowanych wydatków finansowanych”, w której trzeba wykazać montaż finansowy poprzez wskazanie, które wydatki będą finansowane ze środków dotacji OWES (należy wpisać kwotę finansowania w kolumnie nr 7), a które będą finansowane z innych źródeł – w takiej sytuacji w kolumnie nr 7 należy wskazać wartość „0 zł” lub kwotę niższą niż wartość wydatku brutto – różnica tych kwot będzie traktowana jako środki pochodzące z montażu finansowego.

Wsparcie dla grup inicjatywnych, zainteresowanych naborem

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru, zasad rekrutacji i zapisów Regulaminu, można kierować do Organizatora telefonicznie pod numerem 41 386 66 27 lub pocztą elektroniczną na adres: sir@koowes.pl. Osoby do kontaktu: Katarzyna Kowal (Specjalistka ds. dotacji), Dariusz Kurcman (Kierownik OWES).

Informacja o zakresie wsparcia szkoleniowo – doradczego, przysługującego każdej z Grup inicjatywnych, została określona w „Umowach o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych”, zawartych z każdą z Grup inicjatywnych.