Przypomnienie o terminie składania formularzy rekrutacyjnych

Przypominamy, że termin na złożenie formularzy rekrutacyjnych od grup inicjatywnych, zainteresowanych utworzeniem nowego Przedsiębiorstwa Społecznego, upływa w piątek, 8 czerwca 2018 o godzinie 16:00. Do tego czasu, jeden kompletny egzemplarz formularza rekrutacyjnego, wypełniony na obowiązującym wzorze, musi wpłynąć do biura Stowarzyszenia Integracja i Rozwój, ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce. Decyduje data wpływu dokumentów, a nie ich wysłania.

Przed złożeniem formularza, zachęcamy do sprawdzenia jego kompletności i czytelności. Proszę również pamiętać, że formularz rekrutacyjny musi być podpisany. W przypadku, jeśli formularz składany jest przez osoby prywatne, składają one podpisy w części III formularza (bez pieczątki podmiotu). W przypadku, jeśli formularz składany jest przez podmioty, w części III podpisują go osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. W tej sytuacji proszę również zwrócić uwagę, czy w podmiocie nie jest wymagana reprezentacja dwuosobowa – w takiej sytuacji oba podpisy muszą znaleźć się na formularzu.

Do formularza należy załączyć karty zgłoszeniowe osób fizycznych / prawnych, składających formularz. Nie jest to wymagane, jeśli dokumenty te zostały już wypełnione w ramach projektu, nie ma potrzeby ponownego ich składania.