Aktualizacja regulaminu dotacyjnego

Informujemy, że od dnia 18.08.2018, w ramach projektu obowiązuje nowa wersja Regulaminu dotacyjnego. Ze względu na zakres wprowadzonych zmian, została ona oznaczona numerem 3.0. Jest to zdecydowanie najpoważniejsza aktualizacja regulaminu dotacyjnego, jaka została przeprowadzona od początku realizacji projektu. Z dokumentem tym, jak również z wykazem zmian wprowadzonych do Regulaminu, można zapoznać się poniżej, lub z wykorzystaniem zakładki „Dokumenty dotacyjne” – tam znajdziecie Państwo również komplet załączników do Regulaminu.

Regulamin przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy (wersja 3.0, obowiązuje od 18.08.2018)

Wykaz zmian w wersji 3.0 Regulaminu

Najważniejszą zmianą, jaka została wprowadzona w wersji 3.0 Regulaminu, jest dostosowanie jego zapisów do najnowszej wersji „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”. W związku z tym:

  • Zmienione zostały definicje Podmiotu Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwa Społecznego, jak również doprecyzowano, jak należy definiować istniejące Przedsiębiorstwo Społeczne.
  • Zmieniono definicję Pracownika Przedsiębiorstwa Społecznego – pojęcie to określa katalog osób, jakie mogą być zatrudnione na miejscu pracy utworzonym w wyniku wsparcia dotacyjnego OWES.
  • Podniesiono limit wsparcia dotacyjnego, jakie może uzyskać jedno przedsiębiorstwo społeczne.
  • Zmieniono wymagany okres utrzymania miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia dotacyjnego OWES  – zmiana ta w zakresie biznesplanów rekomendowanych już do dofinansowania będzie mieć zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorstwo społeczne będzie chciało skorzystać z rozszerzonej definicji Pracownika przedsiębiorstwa społecznego.
  • Doprecyzowano wymogi trwałości w zakresie statusu Przedsiębiorstwa Społecznego, spełniania definicji PES oraz postępowania w przypadku likwidacji Przedsiębiorstwa Społecznego objętego wsparciem finansowym OWES.
  • Wprowadzono możliwość uzyskania wsparcia finansowego pomostowego przez istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne oraz PES przekształcające się w Przedsiębiorstwa Społeczne.
  • Usunięto wymóg poddania się audytowi/lustracji w 12 miesiącu po uzyskaniu wsparcia finansowego.
  • Rozszerzono katalog wydatków możliwych do sfinansowania w ramach wsparcia pomostowego o ZUS po stronie pracownika (możliwe będzie finansowanie wszystkich składek ZUS od wynagrodzeń Pracowników Przedsiębiorstwa Społecznego).
  • Zmieniono wzór biznesplanu obowiązującego w ramach Ścieżki II, jak również zasady oceny biznesplanu i wzór kraty oceny merytorycznej.