Informacja o liczbie złożonych biznesplanów

Informujemy, że w dniu 28 września, zakończyło się przyjmowanie biznesplanów w ramach ogłoszonych naborów. W każdym z naborów złożonych zostało po 6 biznesplanów.

W przypadku naboru numer 3/S1/BP/2018 na tworzenie nowych Przedsiębiorstw Społecznych, 5 biznesplanów zostało ocenionych poprawnie pod względem formalnym i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. 1 biznesplan został skierowany do uzupełnienia z przyczyn formalnych.

W przypadku naboru numer 2/S2/BP/2018 na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych lub w Podmiotach Ekonomii Społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwo Społeczne, ocena formalna zostanie przeprowadzona na początku października.

O planowanym terminie publikacji list rankingowych, będziemy Państwa informować. Wstępnie założono, że ocena merytoryczna biznesplanów będzie prowadzona co najmniej do 15 października.