Wyniki oceny biznesplanów

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna biznesplanów, złożonych w ramach naborów 3/S1/BP/2018 (tworzenie nowych Przedsiębiorstw Społecznych) i 2/S2/BP/2018 (tworzenie miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstw Społecznych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwa Społeczne).

W ramach naboru nr 3/S1/BP/2018, ocenie merytorycznej poddanych zostało 5 biznesplanów. Wszystkie biznesplany zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym, a dostępna alokacja pozwoliła na dofinansowanie 3 najwyżej ocenionych biznesplanów.

W ramach naboru numer 2/S2/BP/2018, ocenie merytorycznej poddanych zostało 6 biznesplanów, z czeg0 5 zostało ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym. Dostępna alokacja pozwoliła na dofinansowanie wszystkich biznesplanów, ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym.

Autorom biznesplanów, które nie zostały rekomendowane do dofinansowania, będzie przysługiwać prawo do złożenia wniosku o ponowną ocenę biznesplanu (procedura odwoławcza). Szczegółowe informacje na temat wyników ocen wraz z uzasadnieniami oraz instrukcją odnośnie dalszego postępowania, zostaną zamieszczone w piśmie, jakie każdy autor biznesplanu otrzyma pocztą tradycyjną.

Lista rankingowa – nabór nr 3/S1/BP/2018

Lista rankingowa – nabór nr 2/S2/BP/2018