Nabór uzupełniający na pomysły biznesowe

Informujemy, że ogłoszony został uzupełniający nabór dotacyjny na finansowanie tworzenia nowych miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych oraz w podmiotach ekonomii społecznej, które chcą przekształcić się w Przedsiębiorstwo Społeczne.Nabór ten ma charakter testowy, i w związku z tym prowadzony jest na innych zasadach niż poprzednie nabory. Tym razem podmioty zainteresowane tworzeniem nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu wsparcia dotacyjnego oferowanego w ramach naszego projektu nie będą składać biznesplanów. Dofinansowania przyznawane będą wyłącznie na podstawie oceny prezentacji pomysłów biznesowych.Podmioty ekonomii społecznej oraz Przedsiębiorstwa Społeczne, zainteresowane wzięciem udziału w tym naborze, proszone są o zgłoszenie tego faktu pocztą elektroniczną na adres: k.kowal@sir.com.pl. W zgłoszeniu proszę podać nazwę podmiotu, dane osoby do kontaktu i numer telefonu kontaktowego. W odpowiedzi na to zgłoszenie, osoba odpowiedzialna za nadzór nad prowadzonym naborem, ustali dokładną godzinę prezentacji pomysłu biznesowego.

Sama prezentacja pomysłu biznesowego odbędzie się dnia 6 maja 2019 roku (poniedziałek) w siedzibie Stowarzyszenia Integracja i Rozwój w Kielcach przy ul. Warszawskiej 27/1. Reprezentant lub reprezentanci podmiotu ekonomii społecznej będą mogli przeprowadzić krótką, trwającą nie więcej niż 20 minut prezentację swojego pomysłu biznesowego. Prezentacja ta może być prowadzona w dowolnej formie (organizator naboru zapewnia dostęp do laptopa i rzutnika multimedialnego), ale musi być możliwa do przeprowadzenia w sali, w której będą odbywać się prezentacje pomysłów biznesowych. W trakcie prezentacji, powinny zostać poruszone następujące zagadnienia:

1) Dotychczasowa działalność podmiotu biorącego udział w naborze.

2) Prezentacja pomysłu biznesowego, jaki podmiot chce rozwijać, z wykorzystaniem wsparcia dotacyjnego oferowanego w ramach Kielecko – Ostrowieckiego OWES.

Prezentacja ta nie będzie mogła trwać dłużej niż 20 minut. Ze względu na konieczność zapewnienia równych warunków dla wszystkich prezentujących się podmiotów, czas ten będzie precyzyjnie przestrzegany.

Po zakończeniu prezentacji, osoby oceniające pomysły biznesowe będą mogły zadawać pytania, w celu doprecyzowania pomysłu biznesowego prezentowanego przez podmiot. Szacowany czas sesji pytań do pomysłu biznesowego – do jednej godziny.

Bezpośrednio po zakończeniu wszystkich prezentacji pomysłów biznesowych, komisja podejmie decyzję o dofinansowaniu najlepszych pomysłów. Jeden podmiot będzie mógł uzyskać dofinansowanie na nie więcej niż 2-3 miejsca pracy, wraz ze wsparciem pomostowym, wypłacanym od dnia zatrudnienia pracownika do końca sierpnia 2019 roku. Autorzy pomysłów rekomendowanych do dofinansowania, będą proszeni o złożenie wniosku o wypłatę dotacji, wraz z zestawieniem wydatków finansowanych w ramach dotacji oraz krótkim opisem planowanej działalności. Wniosek ten będzie przygotowywany przy wsparciu Doradców Biznesowych OWES i będzie podstawą do wypłaty wsparcia dotacyjnego.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze pomysłów biznesowych, zawierającym szczegółowy opis tego naboru. W razie pytań i wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego (41 361 04 92 wew. 20) lub e-mailowego (k.kowal@sir.com.pl) z Panią Katarzyną Kowal, odpowiedzialną za przeprowadzenie naboru.