Nowy wymóg – potwierdzanie statusu na rynku pracy osoby zatrudnianej w Przedsiębiorstwie Społecznym

Informujemy, że z dniem 01.01.2021r. weszła w życie zmiana „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Wprowadzony został zapis o następującej treści:

„W projektach, w których zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu grupą docelową są osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, dokumentem, o którym mowa w pkt 2 lit. a (potwierdzającym kwalifikowalność uczestnika – przypis własny), jest zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status tych osób jako bezrobotnych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, dokumentem tym może być zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania.”

Wymóg ten ma zastosowanie dla wszystkich osób, które będą zatrudniane w Przedsiębiorstwach Społecznych na miejscach pracy utworzonych w wyniku udzielonego wsparcia finansowego od dnia 01.01.2021. Wymóg ten nie dotyczy natomiast osób, które rozpoczynają pracę w Przedsiębiorstwie Społecznym w roku 2021, natomiast wypełniły formularz zgłoszeniowy w roku 2020 i zostały pozytywnie zweryfikowane jako spełniające kryteria rekrutacji w roku 2020.

Powyższa zmiana została opisana w wyjaśnieniach, będzie również uwzględniona przy najbliższej aktualizacji regulaminu dotacyjnego.