Kategoria: Bez kategorii

Usługi księgowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w ramach Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór zgłoszeń podmiotów ekonomii społecznej oraz grup inicjatywnych tworzących nowe podmioty ekonomii społecznej, zainteresowanych częściowym sfinansowaniem kosztów prowadzenia obsługi księgowej przez okres dwóch lat. W pierwszym roku dofinansowanie wyniesie 400 zł miesięcznie (80%), a w drugim 300 zł miesięcznie (60%). Nabór trwa do 14 grudnia 2020 r. do godziny 16.00.

Kontakt w sprawie naboru:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

Bałtów 55

27-423 Bałtów

tel. 513 840 622, 664 280 082 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

biuro@krzemiennykrag.info

 

Szczegóły w załączonych dokumentach:

REGULAMIN_USLUGI_KSIEGOWE

Zalacznik 2_ Formularz zgłoszeniowy PES na realizacje usług ksiegowych

Zalacznik nr 1_Formularz zgloszeniowy do projektu

Zalacznik nr 3_ Karta oceny formularza zgloszeniowego na usługe księgowa

WYDŁUŻENIE NABORU W KONKURSIE MIKROGRANTÓW

UWAGA!!! WYDŁUŻENIE NABORU W KONKURSIE MIKROGRANTÓW DO 14 GRUDNIA 2020 R. ORAZ AKTUALIZACJA REGULAMINU NABORU I ZAŁĄCZNIKÓW

W związku z uzyskaniem przez Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zgody Urzędu Marszałkowskiego na uznanie za kwalifikowalny podatku od towarów i usług VAT w ramach naboru mikrograntów publikujemy zaktualizowane wersje  dokumentów  dotyczących tego naboru. Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie Inicjatyw został wydłużony do dnia 14 grudnia 2020 r. do godz. 16.00.

Kontakt w sprawie naboru:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

Bałtów 55

27-423 Bałtów

tel. 513 840 622, 664 280 082 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

biuro@krzemiennykrag.info

 

REGULAMIN_MIKROGRANTY_ekonomizacja-16.11.2020

Zal. 7_UMOWA-MIKROGRANTY_ekonomizacja_ver3

Zal.-1_WNIOSEK-MIKROGRANTY_ekonomizacja 16.11.2020

Zal.-1_WNIOSEK-MIKROGRANTY_ekonomizacja 16.11.2020

Zal.-2_KARTA-OCENY-FORMALNEJ-MIKROGRANTY_ekonomizacja

Zal.-3_KARTA-OCENY-MERYTORYCZNEJ-MIKROGRANTY_ekonomizacja

Zal.-4_OSW.-o-niezaleganiu-USZUS

Zal.-4_OSW.-o-niezaleganiu-USZUS

Zal.-5_OSW.-o-niekaralności

Zal.-5_OSW.-o-niekaralności

Zal.-6_OSW-o-otrzymaniu-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis-1

Zal.-6_OSW-o-otrzymaniu-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis-1

Zal.-8_SPRAWOZDANIE-Z-REALIZACJI-MIKROGRANTY_ekonomizacja

Zal.-9_OSW-o-kwalifikowalności VAT

Zal.-9_OSW-o-kwalifikowalności VAT

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE INICJATYW W RAMACH KONKURSU „MIKROGRANTY – przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej”

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE INICJATYW W RAMACH KONKURSU „MIKROGRANTY – przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej”

 

w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

 Numer naboru: 1/2020

 

Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i Grup Inicjatywnych w zakresie ekonomizacji.

 

Grantodawcą jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ?

 

 1. Podmioty ekonomii społecznej mające siedzibę/filię/oddział na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego tj: miasta Kielce, powiatów: kielecki ziemski, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, które chcą się ekonomizować, t.j.:
 • w przypadku Podmiotów Ekonomii Społecznej, które nie prowadzą działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej wymagane jest uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub zarejestrowanie działalności gospodarczej.
 • w przypadku Podmiotów Ekonomii Społecznej, które prowadzą działalność odpłatną pożytku publicznego, ale nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej – zarejestrowanie działalności gospodarczej.
  1. Grupy nieformalne (inicjatywne) w których wszystkie osoby są zamieszkałe (dotyczy osób fizycznych) lub mają siedzibę/filię/oddział (dotyczy osób prawnych) na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego tj: miasta Kielce, powiatów: kielecki ziemski, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, które chcą zarejestrować nowy Podmiotu Ekonomii Społecznej, który od początku swojej działalności będzie prowadził działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą.

 

Z udziału w konkursie wykluczone są podmioty ekonomii społecznej, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą lub nie mają możliwości ekonomizacji w rozumieniu Regulaminu „MIKROGRANTY – przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej”.

Nabór wniosków o dofinansowanie inicjatyw odbywa się w dniach 28.10 – 27.11.2020 r.  do godziny 16.00.

 

Wniosek o dofinansowanie Inicjatywy wraz z załącznikami winien być złożony w siedzibie Grantodawcy: Bałtów 55, 27-423 Bałtów (osobiście, przesłany pocztą lub przesyłką kurierską – decyduje data wpływu wniosku do Grantodawcy) w wersji papierowej (w dwóch egzemplarzach) na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Dopuszcza się również możliwość złożenia skanu podpisanego wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami na adres e-mail: biuro@krzemiennykrag.info. Biuro organizatora czynne jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

 

Inicjatywy przeprowadzone w ramach konkursu powinny być zrealizowane w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak niż do 30 października 2021 r.

 

Kwota mikrograntu na rozwój/ekonomizację PES wynosi maksymalnie 5.000,00 zł. Na dofinansowanie inicjatyw w zakresie ekonomizacji w ramach niniejszego naboru przeznaczono kwotę 75.000,00 zł.

 

Kontakt w sprawie naboru:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

Bałtów 55

27-423 Bałtów

tel. 513 840 622, 664 280 082

biuro@krzemiennykrag.info

 

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN_MIKROGRANTY_ekonomizacja

Zal. 1_WNIOSEK -MIKROGRANTY_ekonomizacja

Zal. 1_WNIOSEK -MIKROGRANTY_ekonomizacja

Zal. 2_KARTA OCENY FORMALNEJ -MIKROGRANTY_ekonomizacja

Zal. 3_KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ -MIKROGRANTY_ekonomizacja

Zal. 4_OSW. o niezaleganiu US,ZUS

Zal. 4_OSW. o niezaleganiu US,ZUS

Zal. 5_OSW. o niekaralności

Zal. 5_OSW. o niekaralności

Zal. 6_OSW o otrzymaniu-nieotrzymaniu pomocy de minimis (1)

Zal. 6_OSW o otrzymaniu-nieotrzymaniu pomocy de minimis (1)

Zal. 7_UMOWA-MIKROGRANTY_ekonomizacja

Zal. 8_SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI -MIKROGRANTY_ekonomizacja

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery

1

Ogólnopolski Tydzień Kariery 

19 -25.10.2020.

 

DoradzaMY zawodowo – wybieraMY odlotowo

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Partnerzy:   

 1. Niepubliczne Technikum im. T. Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 2. Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 3. Zespoł Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 4. Zespoł Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 5. Szkoła Branżowa I stopnia Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
 7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
 8. Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” prowadząca Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
 9. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu realizowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery .Ogólnopolski Tydzień Kariery zorganizowany został po raz pierwszy w Polsce jesienią 2009 roku.

W bieżącym roku działania w ramach OTK zorganizowali doradcy zawodowi zatrudnieni  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim Anna Bugajska i Agnieszka Chuchała . Są one  realizowane pod hasłem „DoradzaMY zawodowo – wybieraMY odlotowow dniach  19 -25.10.2020 .

Adresatami  i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia   w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim , jako instytucja wspierająca i podejmująca działania związane z aktywizacją zawodową , promująca świadome podejmowanie decyzji zawodowych, zaplanował w dniach 19 -25.10.2020 roku  działania w ramach tego wydarzenia. Będą one realizowane przy udziale wielu partnerów z obszaru edukacji , biznesu  i kultury.

 1. OTK zapoczątkują 19 października porady indywidualne i konsultacje doradcze z osobami bezrobotnymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim . Spotkania poprowadzą doradczynie zawodowe Agnieszka Chuchała i Anna Bugajska

Konsultacje będą dotyczyły:

 • rynku pracy
 • działalności gospodarczej
 • możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych ( kursy , szkolenia itp.)
 • pracy zdalnej, która jest  odpowiedzią na nową sytuację na rynku pracy
 • konkursu wiedzy o rynku pracy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

 

 1. 20 października doradcy zawodowi zaplanowali warsztaty dla uczniów klas maturalnych   Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pt. „Jak odnieść sukces w życiu i być dobrym człowiekiem. Czym jest empatia”. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję zapoznać się z ideą całożyciowej edukacji , odkryć swoje zasoby zawodowe, talenty, spróbować przełożyć swoje pasje  i zainteresowania na planowanie dalszej edukacji , przyszłości zawodowej. Spotkanie poprowadzi Pan Jarosław Kuba z Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg” prowadzącej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

 1. Trzeci dzień, 21 października, w ramach OTK to warsztaty skierowane do osób , które przez długi czas nie miały kontaktu z rynkiem pracy – wychowanków Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Doradcy zawodowi przygotowali warsztaty, które  przybliżą uczestnikom warsztatów  zasady funkcjonowania rynku pracy (analiza talentów i mocnych stron pod kątem planowania kariery zawodowej i stworzenia dobrego planu działania oraz wcielenia go w życie).

 

 1. 22 października to dzień , w którym doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy będą prowadzić spotkania indywidualne z osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. W trakcie porad i konsultacji indywidualnych osoby bezrobotne rozpoczną planowanie rozwoju zawodowego (IPD doradcze),poznają zasady funkcjonowania lokalnego rynku pracy oraz przygotują się do świadomego udziału w procesie rekrutacji (autoprezentacja, dokumenty aplikacyjne).

 

 1. Finalnymi działaniami w dniach 23 i 24 października , w ramach OTK są warsztaty skierowane do osób , które zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe w  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Warsztaty na temat skutecznej  i efektywnej komunikacji interpersonalnej i biznesowej poprowadzi Pani  dr Aneta Pierścińska-Maruszewska .

 

 

 

 

Szukamy ludzi aktywnych

2

Dzisiejsza wizyta w murach Krzemiennego Kręgu odbyła się w ramach podsumowania projektu „Aktywna Integracja-Azymut=Lepsza Przyszłość”.
Aktywność i mobilizacja uczestników do dalszego działania zaowocowała przeniesieniem współpracy na poziom Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Szczegóły już wkrótce

1 2 3 4 5 6 7

Goście z Podlasia

b

W dniu 28 sierpnia w Ostrowcu Św. przebywali, w ramach dobrych praktyk z obszaru pracy na rzecz osób wykluczonych społecznie, goście z Podlasia – Stowarzyszenie LGD „Brama na Podlasie”. Gospodarze, czyli Krzemienny Krąg i MOPS w Ostrowcu prezentowali działania z projektów tj, Lokator, Organizacja Społeczności Lokalnej i Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.

Spotkanie animacyjne

1

KOOWES w akcji, czyli spotkanie animacyjne w Krzemiennym Kręgu z Ostrowieckim Stowarzyszeniem „Pozytywnie zakręceni”.

Plany na rozwój i dalsze działania.

1 2 3 4 5 6 7

Nowy numer biuletynu „ESencja” poleca się do czytania

nowy

A w nim:

* podsumowanie 3-letniej edycji Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej;

* ostrowiecka Szkoła Zarządzania Liderem Ekonomii Społecznej 2019;

* integracja społeczna i zawodowa;

* Fundacja „Przystań w Naturze” i działalność przedszkola leśnego „Dziupla”;

* katalog dobrych praktyk w kujawsko-pomorskim;

* o procesie animacji w projekcie „Aktywna integracja =lepsza przyszłość”.

Zachęcamy do czytania: Biuletyn 5