Kategoria: Bez kategorii

Informacja dotycząca wyników oceny formalnej i merytorycznej biznesplanów złożonych w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Dotyczy naboru numer: 1/S1/BP/2017

Uprzejmie informujemy, że w procesie rekrutacji do biura projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” wpłynęło 8 biznesplanów, z których każdy przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

Biznesplany poprawne pod względem formalnym zostały skierowane do oceny merytorycznej. W związku z koniecznością zastosowania punktu 3 Podrozdziału 3.4.3 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy”, przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny merytorycznej biznesplanów to 5.05.2017.

Informacja o wynikach oceny zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu, a także  przesłana do każdego Wnioskodawcy, którego biznesplan podlegał ocenie.

Zaproszenie na wizytę studyjną

Serdecznie zapraszamy  przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w wizycie studyjnej organizowanej w ramach działania Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, która odbędzie się w dniach 17-19 maja 2017 r. w Cieszynie.
Szczegółowy program wizyty studyjnej znajduje się w załączeniu. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny, uczestnikom zapewniony będzie przejazd autokarem (miejsca zbiórki – do ustalenia), zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w spotkaniach zgodnie ze szczegółowym programem.

Rekrutacja odbędzie się na podstawie przesłanych formularzy zgłoszeniowych. O zakwalifikowaniu się na wyjazd będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Z uwagi na duże zainteresowanie wyjazdem i ograniczoną liczbę miejsc, uczulamy Państwa na konieczność wywiązania się ze złożonego zgłoszenia, które obliguje do udziału w wyjeździe, ponieważ koszty zostały już częściowo poniesione /rezerwacje noclegów, itp./. W razie zgłoszenia swojego uczestnictwa
i niemożliwości osobistego udziału /przyczyny niezależne od uczestnika/ osoba jest zobowiązana do skutecznego wytypowania zastępcy, w przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami.
Uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa poprzez odesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 5 maja 2017 r. faxem na numer (41) 250 72 50 lub e-mailem na adres: specjalista.pes@op.pl.
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Magdaleną Wójtowicz pod nr tel. 512 391 910.

Formularz zgłoszeniowy

Program wizyty studyjnej

                                                                                                                                                                          

Przedstawiciele KOOWES–u uczestniczyli w III posiedzeniu Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

W dniu 10.04.2017 r. Przedstawiciele Kielecko–Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Anna Mikołajczyk, Magdalena Wójtowicz i Jarosław Kuba – uczestniczyli w III posiedzeniu Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego.

W trakcie posiedzenia podsumowano pierwszy rok realizacji projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”. Przedstawione zostały również działania, które planowane są,
w ramach tego projektu, w najbliższym czasie.

Spotkanie było również okazją do przyjęcia przez Członków Komitetu raportów opracowanych w 2016 roku: „Klauzule społeczne w województwie świętokrzyskim” oraz „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”.

Uczestnicy posiedzenia zaakceptowali także rekomendacje dotyczące rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, które zostały wcześniej wypracowane w trakcie spotkań Grup Tematycznych.

W trakcie posiedzenia toczyła się ożywiona dyskusja na temat sytuacji przedsiębiorczości społecznej w naszym województwie oraz działalności OWES – ów. Moderatorem tej dysputy była Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach Pani Barbara Jakacka – Green. Na jej zaproszenie Pani Anna Bugajska przedstawiła założenia projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” realizowanym przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Fundacją „Idea Rozwoju” oraz Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych. Na spotkaniu wielokrotnie podkreślano, że jedynie wspólne działanie wielu organów może przynieść wszystkim wymierne korzyści.

Nabór na stanowisko „Kluczowy Doradca Ogólny”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kluczowy Doradca Ogólny

w ramach działania Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Kompetencje:

– posiada co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie we wsparciu tworzenia, prowadzenia i finansowania PS lub PES;

– potrafi rozpoznać potrzeby i oczekiwania klienta, w oparciu o nie przygotować proces indywidualnego prowadzenia wsparcia oraz przeprowadzić ocenę tego procesu;

– umiejętność samodzielnego przeprowadzenia analizy potrzeb wsparcia klienta, dla którego prowadzi proces;

– w oparciu o tę analizę samodzielnie formułuje cele indywidualnego prowadzenia klientów oraz potrafi stworzyć projekt procesu wsparcia;

– dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego wsparciem;

– umiejętność przygotowania procesu doradczego, który będzie uwzględniał rozwój PES;

– zdolność rozwiązywania sytuacji trudnych podczas procesu w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się organizacji;

– umiejętności techniczne wymagane przy realizacji usługi wsparcia
(np. obsługa komputera, programów komputerowych itp.).

Zakres odpowiedzialności:

– świadczenie usług doradczych związanych z pomocą w zakładaniu PS
(z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów);

– doradztwo związane z pomocą w zakładaniu PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów);

– doradztwo związane z pomocą w rejestrowaniu działalności PES;

– świadczenie usług doradczych związanych z pomocą w zakresie zewnętrznego finansowania PS i PES;

– doradztwo w zakresie prowadzenia działalności statutowej PES;

– stała współpraca w trakcie realizacji Indywidualnej Ścieżki Rozwoju PES
z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej, wymiana informacji z tymi instytucjami na temat wsparcia udzielonego klientowi;

– prowadzenie podmiotów/ grup inicjatywnych w ramach Indywidualnej Ścieżki Rozwoju (jednocześnie maksymalnie 15 podmiotów/ grup), monitoring efektów udzielonego wsparcia doradczego.

Oferujemy:

– umowę o pracę;

– pracę w przyjemnej atmosferze w Instytucji o uznanej renomie;

– dużą samodzielność w wykonywanej pracy;

– możliwość podnoszenia kwalifikacji w formie szkoleń, uczestnictwa
w seminariach i konferencjach.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

– list motywacyjny;

– CV;

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

– kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach.

Oferty prosimy składać osobiście w siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27‐ 423 Bałtów, w dniach 27.03.2017 r. – 06.04.2017 r., w godz. 9.00 ‐ 15.00., z dopiskiem: „Oferta Pracy na stanowisko ‐ Kluczowy Doradca Ogólny”

Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.

Warsztaty animacyjne w Bałtowie

W dniach 13-14 marca 2017 w Bałtowie odbyły się warsztaty animacyjne dla grup inicjatywnych z gmin Morawica i Chmielnik. Miejsce spotkania stało się dla uczestników niezwykle inspirujące, bowiem wiadomo, że Bałtów to zagłębie ekonomii społecznej. Warsztaty miały na celu rozbudzenie w grupie zainteresowania przedsiębiorczością społeczną, w tym między innymi tworzeniem nowych spółdzielni socjalnych. Drugiego dnia wizyty zainteresowani mogli porozmawiać ze specjalistą biznesowym, który udzielił pomocy przy tworzeniu biznesplanów.

Bałtowski Inkubator Przedsiębiorczości

Wszystkim korzystającym z Inkubatora zapewniamy fachową opiekę, doradztwo oraz pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb organizacji, którą reprezentują.

Do dyspozycji jego użytkowników są m.in.:

  • komputery
  • drukarka
  • ksero
  • zamykana szafka na dokumenty
  • Biblioteczka
  • e-czytelnia
  • oraz sala do organizacji spotkań i konferencji

Czekamy na Was, w siedzibie Inkubatora (Bałtów 55) w następujących godzinach:

Poniedziałek 13.00 – 18.00

Wtorek, środa, czwartek, piątek 10.00 – 16.00

Wszystkim użytkownikom Inkubatora zapewniamy stałą opiekę jego pracowników.

Zakończyliśmy I etap animacji

W ostatnich dniach odbyło się spotkanie grupy sterującej Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, na którym podsumowano dotychczasowe działania animacyjne i wyznaczono nowe zadania do najbliższej realizacji. W spotkaniu wzięła również udział przedstawicielka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Kielc, Pani Anna Górak.

Informacja o aktualizacji regulaminu

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja Regulaminu przyznawania środków na stworzenie miejsca pracy. Nowa wersja, oznaczona numerem 1.2, obowiązujące od dnia 07.03.2017. Aktualna oraz archiwalna wersja Regulaminu, są do pobrania z zakładki „Dotacje OWES/Dokumenty dotacyjne”. Aktualną wersję regulaminu, wraz z informacją o zakresie wprowadzonych zmian, publikujemy poniżej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy (wersja 1.2)

Wykaz zmian w wersji 1.2 Regulaminu

Animacja otoczenia ekonomii społecznej

17 lutego 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Tematyka spotkania dotyczyła opracowania strategii animacji, określono model jej monitoringu i ewaluacji. Jacek Gralczyk -animator Centrum Aktywności Lokalnej z Warszawy – przedstawił nowoczesne metody animacji i podejścia do podmiotów ekonomii społecznej. Ustalono również kalendarz najbliższych wydarzeń związanych z procesem animacyjnym, w tym założenia i terminy wyjazdów studyjnych.

w1 w2 w3

Biuletyn KOOWES – „ESencja. Czas na ES”

Publikacja LGD „Krzemienny Krąg” i Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na temat ekonomii społecznej.

Biuletyn pogłębia i systematyzuje problematykę przedsiębiorczości społecznej czyli biznesu z ludzką twarzą. Jeżeli interesują Cię nie tylko kategorie czysto ekonomiczne, ale również skuteczne środki „przywracania” wykluczonych grup obywateli społeczeństwu, to w biuletynie znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań.

Życzymy miłej lektury!

2 16730288_756951574473095_1951497202500091087_n

 

Link do wersji elektronicznej biuletynu:

Biuletyn KOOWES