Kategoria: Dotacje

Wyniki oceny Biznes Planów – nabór nr 6

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna biznesplanów, złożonych w ramach naboru 6/2021.

Ocenie merytorycznej zostało poddanych 5 biznesplanów, poprawnych pod względem formalnym. Ponieważ nabór prowadzony był w trybie uproszczonym, ocena składała się z oceny Biznes Planu oraz oceny prezentacji pomysłu biznesowego przed komisją. Z 5 ocenianych Biznes Planów, 4 zostały ocenione pozytywnie, z czego 3 najwyżej ocenione – rekomendowane do dofinansowania.

Szczegółowe informacje na temat wyników ocen wraz z uzasadnieniami oraz instrukcją odnośnie dalszego postępowania, zostaną zamieszczone w piśmie, jakie każdy autor biznesplanu otrzyma pocztą elektroniczną, na adres podany w biznesplanie.

Lista rankingowa Biznes Planów – nabór 6/2021

Ogłoszenie o naborze Biznes Planów nr 6/2021

Startujemy z kolejnym naborem Biznes Planów!

Nabór o numerze 6/2021 będzie prowadzony od 4 do 15 października. Jest to nabór wyłącznie dla Grup inicjatywnych, czyli osób lub podmiotów, które są zainteresowane rejestracją nowego Przedsiębiorstwa Społecznego.

Nabór będzie prowadzony w trybie uproszczonym, czyli prosimy o złożenie uproszczonego Biznes Planu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Dodatkowo osoby, które złożą Biznes Plan będą zaproszone na spotkanie z komisją, na którym będą prezentować swój pomysł biznesowy. Ostateczna ocena pomysłu będzie stanowić sumę punków z oceny Biznes Planu oraz prezentacji przed komisją. Szczegółowe informacje są zawarte w Regulaminie oraz ogłoszeniu o naborze.

Nasi doradcy służą pomocą w przygotowaniu dokumentów oraz zaplanowaniu swojego pomysłu biznesowego. Ich dane można znaleźć w zakładce Kontakt oraz w ogłoszeniu o naborze.

Ogłoszenie o naborze nr 6/2021 – tryb uproszczony, nabór dla Grup inicjatywnych

Wyniki oceny biznesplanów – nabór 5/2020

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna biznesplanów, złożonych w ramach naboru 5/2020.

Ocenie merytorycznej zostało poddane 2 biznesplanów, poprawne pod względem formalnym, i które nie zostały wycofane z oceny merytorycznej przez ich autorów. Obydwa oceniane biznesplany są pozytywnie pod względem merytorycznym i zostały rekomendowane do dofinansowania.

Szczegółowe informacje na temat wyników ocen wraz z uzasadnieniami oraz instrukcją odnośnie dalszego postępowania, zostaną zamieszczone w piśmie, jakie każdy autor biznesplanu otrzyma pocztą elektroniczną, na adres podany w biznesplanie.

Lista rankingowa biznesplanów – nabór 5/2020

Nowy wymóg – potwierdzanie statusu na rynku pracy osoby zatrudnianej w Przedsiębiorstwie Społecznym

Informujemy, że z dniem 01.01.2021r. weszła w życie zmiana „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Wprowadzony został zapis o następującej treści:

„W projektach, w których zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu grupą docelową są osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, dokumentem, o którym mowa w pkt 2 lit. a (potwierdzającym kwalifikowalność uczestnika – przypis własny), jest zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status tych osób jako bezrobotnych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, dokumentem tym może być zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania.”

Ogłaszamy kolejne nabory dotacyjne

Rozpoczynamy dwa kolejne nabory dotacyjne w ramach projektu. Tym razem oba nabory prowadzone są w trybie pełnym. Najważniejsza zmiana dotyczy jednak typów Wnioskodawców, uprawnionych do składania Biznes Planów.

W ramach naboru nr 4/2020, Biznes Plan może złożyć wyłącznie istniejące Przedsiębiorstwo Społeczne lub Podmiot Ekonomii Społecznej zainteresowany uzyskaniem statusu Przedsiębiorstwa Społecznego. W tym naborze Biznes Planu nie może złożyć Grupa inicjatywna. Termin na składanie dokumentów – od 8 do 22 lutego 2021.

W naborze nr 5/2020 sytuacja jest odwrotna – Biznes Plan może złożyć wyłącznie Grupa inicjatywna, zainteresowana rejestracją nowego Przedsiębiorstwa Społecznego. W tym naborze dokumentów nie mogą składać istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne oraz Podmioty Ekonomii Społecznej zainteresowane uzyskaniem statusu Przedsiębiorstwa Społecznego. Termin składania Biznes Planów – od 1 do 15 marca 2021.

Aktualizacja regulaminu udzielania wsparcia finansowego

Informujemy, że w zakładce „Dotacje OWES / Dokumenty dotacyjne” opublikowana została nowa wersja Regulaminu przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy. Została ona oznaczona numerem 1.1 i obowiązuje od dnia 22.12.2020. Aktualną wersję Regulaminu oraz wykaz zmian w tym dokumencie, mogą Państwo znaleźć również poniżej:

Regulamin przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy – wersja 1.1

Wykaz zmian w wersji 1.1 Regulaminu

Wyniki oceny biznesplanów

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna biznesplanów, złożonych w ramach naboru 2/2020.

Ocenie merytorycznej zostało poddanych 10 biznesplanów, poprawnych pod względem formalnym. 8 biznesplanów zostało ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym. Realizator projektu podjął decyzję o zwiększeniu alokacji zaplanowanej na ten nabór, co pozwoliło na skierowanie do dofinansowania 5 najlepiej ocenionych biznesplanów. Biznesplany, które znalazły się na miejscach od 6 do 8 listy rankingowej, zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym, ale nie zostały rekomendowane do dofinansowania ze względu na wyczerpanie alokacji finansowej.

Autorom biznesplanów, które nie zostały rekomendowane do dofinansowania, przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowną ocenę biznesplanu, zgodnie z procedurą odwoławczą, opisaną w podrozdziale 3.3.5 Regulaminu.

Szczegółowe informacje na temat wyników ocen wraz z uzasadnieniami oraz instrukcją odnośnie dalszego postępowania, zostaną zamieszczone w piśmie, jakie każdy autor biznesplanu otrzyma pocztą elektroniczną, na adres podany w biznesplanie.

Lista rankingowa biznesplanów – nabór 2/2020

Wyniki oceny biznesplanów – nabór 3/2020

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna biznesplanów, złożonych w ramach naboru uproszczonego nr 3/2020.

Ocenie merytorycznej zostało poddane 4 biznesplany. Oceniany był zarówno biznesplan, jak i pomysł biznesowy, zaprezentowany przed komisją. Wszystkie 4 biznesplany zostały ocenione pozytywnie, i zostały rekomendowane do dofinansowania. Autorom biznesplanów serdecznie gratulujemy.

Szczegółowe informacje na temat wyników ocen wraz z uzasadnieniami oraz instrukcją odnośnie dalszego postępowania, zostaną zamieszczone w piśmie, jakie każdy autor biznesplanu otrzyma pocztą elektroniczną, na adres podany w biznesplanie.

Lista rankingowa biznesplanów – nabór 3/2020