Kategoria: Dotacje

Dodatkowe wyjaśnienie związane ze wsparciem dotacyjnym

Informujemy, że zgodnie z interpretacją uzyskaną z Instytucji Zarządzającej, na miejscu pracy utworzonym w wyniku wsparcia dotacyjnego wypłaconego z Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej nie może być zatrudniona osoba, która była już w przeszłości zatrudniona w Przedsiębiorstwie Społecznym na miejscu pracy finansowanym przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Spełnienie tego warunku weryfikowane będzie oświadczeniem osoby zaplanowanej do zatrudnienia. Informujemy równocześnie, że w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia, dotacja wypłacona Przedsiębiorstwu Społecznego na zatrudnienie tej osoby będzie podlegać zwrotowi. W interesie Przedsiębiorstwa Społecznego jest więc weryfikacja, czy osoby, które planuje zatrudnić spełniają opisany powyżej warunek.

Wyniki oceny biznesplanów

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna biznesplanów, złożonych w ramach naboru 1/2020.

Ocenie merytorycznej zostało poddanych 11 biznesplanów, poprawnych pod względem formalnym. 8 biznesplanów zostało ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym, i zostały one skierowane do dofinansowania, na podstawie podrozdziału 3.3.4 ust 12 Regulaminu. Wszystkie pozytywnie ocenione biznesplany nie wykorzystują całości alokacji finansowej zaplanowanej w ramach tego naboru.

3 biznesplany ocenione negatywnie pod względem merytorycznym, a przez to nie zostały skierowane do dofinansowania. Autorom biznesplanów przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowną ocenę biznesplanu, zgodnie z procedurą odwoławczą, opisaną w podrozdziale 3.3.5 Regulaminu.

Szczegółowe informacje na temat wyników ocen wraz z uzasadnieniami oraz instrukcją odnośnie dalszego postępowania, zostaną zamieszczone w piśmie, jakie każdy autor biznesplanu otrzyma pocztą elektroniczną, na adres podany w biznesplanie.

Lista rankingowa biznesplanów – nabór 1/2020

Zmiana zasad składania biznesplanów w ramach ogłoszonego naboru dotacyjnego

Przypominamy, że do poniedziałku 16 marca do godziny 16:00 prowadzony jest nabór biznesplanów w ramach pierwszego z naborów dotacyjnych. Ze względu na aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną, zdecydowaliśmy o zmianie zasad składania biznesplanów.

Dokumenty te można składać w następujący sposób:
1) Osobiście w biurze projektu: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, Kielce, ul. Warszawska 27/1. Dokumenty muszą być złożone najpóźniej w poniedziałek do godziny 16:00.
2) Pocztą (przesyłką poleconą) lub kurierem na adres podany w pkt 1. W tym przypadku będziemy traktować biznesplan jako złożony w terminie, jeśli zostanie nadany dnia 16 marca (może wpłynąć do nas już po tej dacie).
3) Pocztą elektroniczną. W takiej sytuacji proszę przesłać skan podpisanego biznesplanu wraz z załącznikami na adres sir@kooowes.pl. Prosimy o zeskanowanie dokumentów w formacie pdf lub jpg. Biznesplan zostanie oceniony jako złożony w terminie, jeśli wpłynie w wersji elektronicznej do dnia 16 marca do godziny 16:00.

W ten sposób chcemy ułatwić Państwu składanie dokumentów bez konieczności osobistej wizyty w naszym biurze. W przypadku składania dokumentów w formie elektronicznej, zachęcamy, aby po ich wysłaniu skontaktować się z nami telefonicznie (pod numerem 41 361 04 92) i potwierdzić, czy dokumenty dotarły i czy pliki otwierają się poprawnie.

W przypadku dokumentów składanych osobiście lub pocztą, wymagane jest złożenie 2 egzemplarzy. W przypadku dokumentów składanych pocztą elektroniczną, zachęcamy do zachowania oryginału biznesplanu (ale nie trzeba go do nas przesyłać).

Informacja o terminach prezentacji pomysłów biznesowych

Informujemy, że w dniach 20 lutego (czwartek) oraz 26 lutego (środa) 2020r. w siedzibie Fundacji PEStka, Kielce, ul. Targowa 18, IX piętro odbędą się prezentacje pomysłów biznesowych, będące nieobligatoryjną częścią naboru pełnego biznesplanów ogłoszonym 10 stycznia 2020r.

Na spotkania zapraszamy podmioty i grupy inicjatywne, które są zainteresowane zaprezentowaniem swoich pomysłów biznesowych przed złożeniem biznesplanów w ramach ogłoszonego naboru. Spotkanie będzie polegać na przeprowadzeniu krótkiej, trwającej nie więcej niż 20 minut prezentacji pomysłu biznesowego. Prezentacja biznesowa może być prowadzona w dowolnej formie, z uwzględnieniem warunków technicznych i organizacyjnych zapewnianych przez Organizatora. Po zakończeniu prezentacji, doradcy biznesowi OWES będą mogli zadawać pytania i dyskutować z osobami prowadzącymi prezentację na temat przedstawionego pomysłu biznesowego.

Pierwszy nabór dotacyjny uruchomiony

Informujemy, że rozpoczynamy pierwszy nabór dotacyjny na tworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. Czekamy na wasze biznesplany w okresie od 2 do 16 marca (do godziny 16:00).

Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć w ogłoszeniu o naborze nr 1/2020. W ramach naboru, planowane jest sfinansowanie utworzenia około 40 nowych miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno grupy inicjatywne, zainteresowane utworzeniem nowego Przedsiębiorstwa Społecznego, jak i istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne oraz Podmioty Ekonomii Społecznej, które chcą przekształcić się w Przedsiębiorstwa Społeczne.

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia zostały zawarte w Regulaminie. Wzór biznesplanu obowiązujący w ramach naboru stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Wszystkie dokumenty, związane z ogłoszonym naborem, można znaleźć w zakładce „Dotacje / Dokumenty dotacyjne„.

Zachęcamy do kontaktu z biurami OWES, w których można uzyskać bezpłatne wsparcie doradcze. Lista doradców ogólnych i biznesowych, z którymi można umawiać się na konsultacje, znajduje się w ogłoszeniu o naborze.

Uzupełniający nabór dotacyjny na tworzenie nowych miejsc

Informujemy, że ogłoszony został uzupełniający nabór dotacyjny na finansowanie tworzenia nowych miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych oraz w podmiotach ekonomii społecznej, które chcą przekształcić się w Przedsiębiorstwo Społeczne.

Nabór ten ma charakter testowy, i w związku z tym prowadzony jest na innych zasadach niż poprzednie nabory. Tym razem podmioty zainteresowane tworzeniem nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu wsparcia dotacyjnego oferowanego w ramach naszego projektu nie będą składać biznesplanów. Dofinansowania przyznawane będą wyłącznie na podstawie oceny prezentacji pomysłów biznesowych.

Podmioty ekonomii społecznej oraz Przedsiębiorstwa Społeczne, zainteresowane wzięciem udziału w tym naborze, proszone są o zgłoszenie tego faktu pocztą elektroniczną na adres: k.kowal@sir.com.pl. W zgłoszeniu proszę podać nazwę podmiotu, dane osoby do kontaktu i numer telefonu kontaktowego. W odpowiedzi na to zgłoszenie, osoba odpowiedzialna za nadzór nad prowadzonym naborem, ustali dokładną godzinę prezentacji pomysłu biznesowego.

Uwaga – zgłoszenia od podmiotów zainteresowanych tym naborem, przyjmowane są wyłącznie do dnia 17 kwietnia 2019 do godziny 10:00. Równocześnie zachęcamy do jak najwcześniejszego zgłoszenia chęci udziału w tym naborze, co pozwoli Państwu na wybór godziny prowadzenia prezentacji.

Wyniki oceny biznesplanów

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna biznesplanów, złożonych w ramach naborów 3/S1/BP/2018 (tworzenie nowych Przedsiębiorstw Społecznych) i 2/S2/BP/2018 (tworzenie miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstw Społecznych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwa Społeczne).

W ramach naboru nr 3/S1/BP/2018, ocenie merytorycznej poddanych zostało 5 biznesplanów. Wszystkie biznesplany zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym, a dostępna alokacja pozwoliła na dofinansowanie 3 najwyżej ocenionych biznesplanów.

W ramach naboru numer 2/S2/BP/2018, ocenie merytorycznej poddanych zostało 6 biznesplanów, z czeg0 5 zostało ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym. Dostępna alokacja pozwoliła na dofinansowanie wszystkich biznesplanów, ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym.

Autorom biznesplanów, które nie zostały rekomendowane do dofinansowania, będzie przysługiwać prawo do złożenia wniosku o ponowną ocenę biznesplanu (procedura odwoławcza). Szczegółowe informacje na temat wyników ocen wraz z uzasadnieniami oraz instrukcją odnośnie dalszego postępowania, zostaną zamieszczone w piśmie, jakie każdy autor biznesplanu otrzyma pocztą tradycyjną.

Lista rankingowa – nabór nr 3/S1/BP/2018

Lista rankingowa – nabór nr 2/S2/BP/2018