Kategoria: Dotacje

Pierwszy nabór dotacyjny uruchomiony

Informujemy, że rozpoczynamy pierwszy nabór dotacyjny na tworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. Czekamy na wasze biznesplany w okresie od 2 do 16 marca (do godziny 16:00).

Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć w ogłoszeniu o naborze nr 1/2020. W ramach naboru, planowane jest sfinansowanie utworzenia około 40 nowych miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno grupy inicjatywne, zainteresowane utworzeniem nowego Przedsiębiorstwa Społecznego, jak i istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne oraz Podmioty Ekonomii Społecznej, które chcą przekształcić się w Przedsiębiorstwa Społeczne.

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia zostały zawarte w Regulaminie. Wzór biznesplanu obowiązujący w ramach naboru stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Wszystkie dokumenty, związane z ogłoszonym naborem, można znaleźć w zakładce „Dotacje / Dokumenty dotacyjne„.

Zachęcamy do kontaktu z biurami OWES, w których można uzyskać bezpłatne wsparcie doradcze. Lista doradców ogólnych i biznesowych, z którymi można umawiać się na konsultacje, znajduje się w ogłoszeniu o naborze.

Uzupełniający nabór dotacyjny na tworzenie nowych miejsc

Informujemy, że ogłoszony został uzupełniający nabór dotacyjny na finansowanie tworzenia nowych miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych oraz w podmiotach ekonomii społecznej, które chcą przekształcić się w Przedsiębiorstwo Społeczne.

Nabór ten ma charakter testowy, i w związku z tym prowadzony jest na innych zasadach niż poprzednie nabory. Tym razem podmioty zainteresowane tworzeniem nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu wsparcia dotacyjnego oferowanego w ramach naszego projektu nie będą składać biznesplanów. Dofinansowania przyznawane będą wyłącznie na podstawie oceny prezentacji pomysłów biznesowych.

Podmioty ekonomii społecznej oraz Przedsiębiorstwa Społeczne, zainteresowane wzięciem udziału w tym naborze, proszone są o zgłoszenie tego faktu pocztą elektroniczną na adres: k.kowal@sir.com.pl. W zgłoszeniu proszę podać nazwę podmiotu, dane osoby do kontaktu i numer telefonu kontaktowego. W odpowiedzi na to zgłoszenie, osoba odpowiedzialna za nadzór nad prowadzonym naborem, ustali dokładną godzinę prezentacji pomysłu biznesowego.

Uwaga – zgłoszenia od podmiotów zainteresowanych tym naborem, przyjmowane są wyłącznie do dnia 17 kwietnia 2019 do godziny 10:00. Równocześnie zachęcamy do jak najwcześniejszego zgłoszenia chęci udziału w tym naborze, co pozwoli Państwu na wybór godziny prowadzenia prezentacji.

Wyniki oceny biznesplanów

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna biznesplanów, złożonych w ramach naborów 3/S1/BP/2018 (tworzenie nowych Przedsiębiorstw Społecznych) i 2/S2/BP/2018 (tworzenie miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstw Społecznych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwa Społeczne).

W ramach naboru nr 3/S1/BP/2018, ocenie merytorycznej poddanych zostało 5 biznesplanów. Wszystkie biznesplany zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym, a dostępna alokacja pozwoliła na dofinansowanie 3 najwyżej ocenionych biznesplanów.

W ramach naboru numer 2/S2/BP/2018, ocenie merytorycznej poddanych zostało 6 biznesplanów, z czeg0 5 zostało ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym. Dostępna alokacja pozwoliła na dofinansowanie wszystkich biznesplanów, ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym.

Autorom biznesplanów, które nie zostały rekomendowane do dofinansowania, będzie przysługiwać prawo do złożenia wniosku o ponowną ocenę biznesplanu (procedura odwoławcza). Szczegółowe informacje na temat wyników ocen wraz z uzasadnieniami oraz instrukcją odnośnie dalszego postępowania, zostaną zamieszczone w piśmie, jakie każdy autor biznesplanu otrzyma pocztą tradycyjną.

Lista rankingowa – nabór nr 3/S1/BP/2018

Lista rankingowa – nabór nr 2/S2/BP/2018

Lista rankingowa z oceny formularzy rekrutacyjnych

Poniżej publikujemy listę rankingową z oceny formularzy rekrutacyjnych, złożonych w ramach naboru nr 3/S1/FR/2018. Formularze umieszczone na liście rankingowej na pozycjach od 1 do 9 zostały ocenione pozytywnie, a ich autorzy będą zaproszeni do dalszego udziału w projekcie. Formularze umieszczone na liście rankingowej na pozycjach 10 oraz 11 zostały ocenione negatywnie pod względem merytorycznym, a ich autorom przysługuje prawo do wniesienia odwołania od wyników oceny formularza rekrutacyjnego.

Szczegółowe informacje na temat uzyskanej oceny zostaną w dniu dzisiejszym rozesłane do Państwa w formie elektronicznej oraz pocztą tradycyjną.

Lista rankingowa – nabór 3/S1/FR/2018

Informacja o liczbie złożonych formularzy rekrutacyjnych

Informujemy, że w wyniku zakończonego naboru formularzy rekrutacyjnych od osób i podmiotów, zainteresowanych utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego, do biura organizatora wpłynęło 11 formularzy. Wszystkie formularze zostaną poddane ocenie formalnej, a w przypadku jej pozytywnego wyniku – ocenie merytorycznej.

Publikacja listy grupy inicjatywnych, zaproszonych do dalszego udziału w projekcie, zaplanowana jest na 15 czerwca 2018.

Przypomnienie o terminie składania formularzy rekrutacyjnych

Przypominamy, że termin na złożenie formularzy rekrutacyjnych od grup inicjatywnych, zainteresowanych utworzeniem nowego Przedsiębiorstwa Społecznego, upływa w piątek, 8 czerwca 2018 o godzinie 16:00. Do tego czasu, jeden kompletny egzemplarz formularza rekrutacyjnego, wypełniony na obowiązującym wzorze, musi wpłynąć do biura Stowarzyszenia Integracja i Rozwój, ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce. Decyduje data wpływu dokumentów, a nie ich wysłania.

Wyjaśnienie dotyczące zasad oceny formularza rekrutacyjnego

W odpowiedzi na pytanie, otrzymane w związku z prowadzonym naborem formularzy rekrutacyjnych informujemy, że formularz rekrutacyjny należy złożyć w jednym egzemplarzu, w sposób opisany w podrozdziale 3.2 Regulaminu.

Ze względu na błąd techniczny, w karcie oceny formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 2 do regulaminu) znajduje się pytanie 2 „Czy formularz rekrutacyjny został złożony w dwóch jednakowych egzemplarzach?”. Ze względu na zmianę Regulaminu i usunięcie wymogu składania dwóch egzemplarzy formularza rekrutacyjnego, pytanie to nie będzie brane pod uwagę podczas oceny złożonych formularzy i we wszystkich przypadkach zaznaczona będzie odpowiedź „nie dotyczy”.

Ostatni nabór formularzy na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych

OGŁOSZENIE O NABORZE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Numer naboru: 3/S1/FR/2018

Informacja o typie naboru

Nabór Formularzy rekrutacyjnych dotyczy ścieżki 1 wsparcia, zakładającej tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych.

Do naboru Formularzy rekrutacyjnych, zastosowanie mają zapisy Rozdziałów od 1 do 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Do prowadzonego naboru, nie mają zastosowania zapisy Rozdziału 4 Regulaminu.

Aktualna wersja Regulaminu, obowiązująca na dzień rozpoczęcia naboru, to wersja 2.0 z dnia 02.05.2018. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej projektu www.koowes.pl, w zakładce „Dotacje / Dokumenty dotacyjne”.