Kategoria: Dotacje

Wstępna lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych

Poniżej publikujemy wstępną listę rankingową formularzy rekrutacyjnych, złożonych w ramach naboru na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych. Szczegółowe informacje na temat liczby uzyskanych punktów, jak również możliwości skorzystania z procedury odwoławczej, zostaną zawarte w pismach, wysłanych do każdej z grup inicjatywnych.

Lista rankingowa

Informacja o terminie oceny formularzy rekrutacyjnych

Informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowej oceny jednego z formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru na utworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, lista formularzy rekrutacyjnych zakwalifikowanych do dalszego udziału w projekcie zostanie opublikowana w poniedziałek. Za opóźnienie przepraszamy.

Konieczność przeprowadzenia dodatkowej oceny wynika z zapisu podrozdziału 3.2.1 ust 15 regulaminu. Różnica w ocenach merytorycznych tego formularza wynosi bowiem powyżej 30 punktów, co sprawia, że formularz musi być poddany dodatkowej ocenie, prowadzonej przez kolejnego eksperta. Dopiero po zakończeniu tej oceny, możliwa będzie publikacja listy rankingowej złożonych formularzy rekrutacyjnych.

Informacja o aktualizacji regulaminu dotacyjnego

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja Regulaminu przyznawania środków na stworzenie miejsca pracy. Nowa wersja, oznaczona numerem 1.5, obowiązujące od dnia 21.09.2017. Aktualna oraz archiwalna wersja Regulaminu, są do pobrania z zakładki „Dotacje OWES/Dokumenty dotacyjne”. Aktualną wersję regulaminu, wraz z informacją o zakresie wprowadzonych zmian, publikujemy poniżej.

W aktualizacji Regulaminu wprowadzona została jedna, ale istotna zmiana. Doprecyzowana została definicja Pracownika przedsiębiorstwa społecznego, w celu wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych. Kwestia ta szczegółowo została opisana z wykazie zmian do wersji 1.5 Regulaminu.

Regulamin przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy (wersja 1.5)

Wykaz zmian w wersji 1.5 Regulaminu

Drugi nabór dotacyjny na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych

OGŁOSZENIE O NABORZE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Numer naboru: 2/S1/FR/2017

Informacja o typie naboru

Nabór Formularzy rekrutacyjnych dotyczy ścieżki 1 wsparcia, zakładającej tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych.

Do naboru Formularzy rekrutacyjnych, zastosowanie mają zapisy Rozdziałów od 1 do 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Do prowadzonego naboru, nie mają zastosowania zapisy Rozdziału 4 Regulaminu.

Aktualna wersja Regulaminu, obowiązująca na dzień rozpoczęcia naboru, to wersja 1.4 z dnia 18.09.2017. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej projektu www.koowes.pl, w zakładce „Dotacje / Dokumenty dotacyjne”.

Informacja o aktualizacji regulaminu dotacyjnego

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja Regulaminu przyznawania środków na stworzenie miejsca pracy. Nowa wersja, oznaczona numerem 1.4, obowiązujące od dnia 18.09.2017. Aktualna oraz archiwalna wersja Regulaminu, są do pobrania z zakładki „Dotacje OWES/Dokumenty dotacyjne”. Aktualną wersję regulaminu, wraz z informacją o zakresie wprowadzonych zmian, publikujemy poniżej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy (wersja 1.4)

Wykaz zmian w wersji 1.4 Regulaminu

Rozpoczynamy nabór biznesplanów dla istniejących podmiotów

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW

w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Numer naboru: 1/S2/BP/2017

 

  1. Informacja o typie naboru

Nabór Biznesplanów dotyczy ścieżki 2 wsparcia, zakładającej tworzenie nowych miejsc pracy w:

  • istniejących przedsiębiorstwach społecznych, oraz
  • istniejących podmiotach ekonomii społecznej, które w trakcie realizacji projektu uzyskają status przedsiębiorstwa społecznego.

Informacja o aktualizacji regulaminu

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja Regulaminu przyznawania środków na stworzenie miejsca pracy. Nowa wersja, oznaczona numerem 1.3, obowiązujące od dnia 01.06.2017. Aktualna oraz archiwalna wersja Regulaminu, są do pobrania z zakładki „Dotacje OWES/Dokumenty dotacyjne”. Aktualną wersję regulaminu, wraz z informacją o zakresie wprowadzonych zmian, publikujemy poniżej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy (wersja 1.3)

Wykaz zmian w wersji 1.3 Regulaminu

Lista rankingowa biznesplanów po procedurze odwoławczej

Informujemy, że w wyniku procedury odwoławczej do biura „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, wpłynął jeden wniosek o powtórne rozpatrzenie biznesplanu. Odwołanie od oceny biznesplanu numer 3/1/S1/BP/2017 zostało rozpatrzone pozytywnie. W wyniku odwołania biznesplan ten uzyskał 99,5 punktu, co oznacza, że został umieszczony na drugim miejscu na liście rankingowej i tym samym został rekomendowany do dofinansowania.

Poniżej publikujemy ostateczną listę rankingową biznesplanów, złożonych w ramach naboru nr 1/S1/BP/2017, uwzględniającą wyniki oceny w związku z przeprowadzoną procedurą odwoławczą.

Informujemy, że biznesplany umieszczone na liście rankingowej w pozycjach od 1 do 4, zostały rekomendowane do dofinansowania. Pracownicy biura projektu skontaktują się z ich autorami w celu przekazania dalszych kroków.

Lista rankingowa biznesplanów w ramach naboru nr 1/S1/BP/2017

Lista rankingowa biznesplanów

Poniżej publikujemy listę rankingową biznesplanów, złożonych w ramach naboru nr 1/S1/BP/2017.

Informujemy, że biznesplany umieszczone na liście rankingowej w pozycjach od 1 do 3, zostały rekomendowane do dofinansowania. Autorom pozostałych biznesplanów, przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu w ramach procedury odwoławczej.

W dniu 05.05.2017, do wszystkich osób i podmiotów wchodzących w skład grup inicjatywnych składających biznesplany, zostało wysłane pismo (przesyłką poleconą) z wynikiem oceny biznesplanu, oraz kserokopiami kart oceny formalnej i merytorycznej biznesplanu. Informacje te zostaną również przesłane do Państwa drogą elektroniczną w dniu 08.05.2017.

Lista rankingowa biznesplanów

Nabór biznesplanów na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW

w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Numer naboru: 1/S1/BP/2017

Informacja o typie naboru

Nabór Biznesplanów dotyczy ścieżki 1 wsparcia, zakładającej tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych.

Do naboru Biznesplanów, zastosowanie mają zapisy Rozdziałów od 1 do 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Do prowadzonego naboru, nie mają zastosowania zapisy Rozdziału 4 Regulaminu.

Aktualna wersja Regulaminu, obowiązująca na dzień rozpoczęcia naboru, to wersja 1.1 z dnia 18.02.2017. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej projektu www.koowes.pl, w zakładce „Dotacje / Dokumenty dotacyjne”.