Kategoria: Dotacje

Rozpoczynamy nabór biznesplanów dla istniejących podmiotów

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW

w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Numer naboru: 1/S2/BP/2017

 

  1. Informacja o typie naboru

Nabór Biznesplanów dotyczy ścieżki 2 wsparcia, zakładającej tworzenie nowych miejsc pracy w:

  • istniejących przedsiębiorstwach społecznych, oraz
  • istniejących podmiotach ekonomii społecznej, które w trakcie realizacji projektu uzyskają status przedsiębiorstwa społecznego.

Informacja o aktualizacji regulaminu

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja Regulaminu przyznawania środków na stworzenie miejsca pracy. Nowa wersja, oznaczona numerem 1.3, obowiązujące od dnia 01.06.2017. Aktualna oraz archiwalna wersja Regulaminu, są do pobrania z zakładki „Dotacje OWES/Dokumenty dotacyjne”. Aktualną wersję regulaminu, wraz z informacją o zakresie wprowadzonych zmian, publikujemy poniżej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy (wersja 1.3)

Wykaz zmian w wersji 1.3 Regulaminu

Lista rankingowa biznesplanów po procedurze odwoławczej

Informujemy, że w wyniku procedury odwoławczej do biura „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, wpłynął jeden wniosek o powtórne rozpatrzenie biznesplanu. Odwołanie od oceny biznesplanu numer 3/1/S1/BP/2017 zostało rozpatrzone pozytywnie. W wyniku odwołania biznesplan ten uzyskał 99,5 punktu, co oznacza, że został umieszczony na drugim miejscu na liście rankingowej i tym samym został rekomendowany do dofinansowania.

Poniżej publikujemy ostateczną listę rankingową biznesplanów, złożonych w ramach naboru nr 1/S1/BP/2017, uwzględniającą wyniki oceny w związku z przeprowadzoną procedurą odwoławczą.

Informujemy, że biznesplany umieszczone na liście rankingowej w pozycjach od 1 do 4, zostały rekomendowane do dofinansowania. Pracownicy biura projektu skontaktują się z ich autorami w celu przekazania dalszych kroków.

Lista rankingowa biznesplanów w ramach naboru nr 1/S1/BP/2017

Lista rankingowa biznesplanów

Poniżej publikujemy listę rankingową biznesplanów, złożonych w ramach naboru nr 1/S1/BP/2017.

Informujemy, że biznesplany umieszczone na liście rankingowej w pozycjach od 1 do 3, zostały rekomendowane do dofinansowania. Autorom pozostałych biznesplanów, przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu w ramach procedury odwoławczej.

W dniu 05.05.2017, do wszystkich osób i podmiotów wchodzących w skład grup inicjatywnych składających biznesplany, zostało wysłane pismo (przesyłką poleconą) z wynikiem oceny biznesplanu, oraz kserokopiami kart oceny formalnej i merytorycznej biznesplanu. Informacje te zostaną również przesłane do Państwa drogą elektroniczną w dniu 08.05.2017.

Lista rankingowa biznesplanów

Nabór biznesplanów na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW

w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Numer naboru: 1/S1/BP/2017

Informacja o typie naboru

Nabór Biznesplanów dotyczy ścieżki 1 wsparcia, zakładającej tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych.

Do naboru Biznesplanów, zastosowanie mają zapisy Rozdziałów od 1 do 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Do prowadzonego naboru, nie mają zastosowania zapisy Rozdziału 4 Regulaminu.

Aktualna wersja Regulaminu, obowiązująca na dzień rozpoczęcia naboru, to wersja 1.1 z dnia 18.02.2017. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej projektu www.koowes.pl, w zakładce „Dotacje / Dokumenty dotacyjne”.

Informacja o aktualizacji Regulaminu

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja Regulaminu przyznawania środków na stworzenie miejsca pracy. Nowa wersja, oznaczona numerem 1.1, obowiązujące od dnia 18.02.2017. Aktualna oraz archiwalna wersja Regulaminu, są do pobrania z zakładki „Dotacje OWES/Dokumenty dotacyjne”. Aktualną wersję regulaminu, wraz z informacją o zakresie wprowadzonych zmian, publikujemy poniżej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy (wersja 1.1)

Wykaz zmian w wersji 1.1 Regulaminu

Informacja o wynikach oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych

Informacja o wynikach oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Numer naboru: 1/S1/FR/2017

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej, wszystkie złożone formularze rekrutacyjne zostały ocenione jako poprawne pod względem formalnym i merytorycznym. W związku z powyższym, wszystkie grupy inicjatywne zostały zakwalifikowane do dalszego udziału w projekcie.

Lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych w ramach naboru nr 1/S1/FR/2017

Informacja o wynikach oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych

Informacja o wynikach oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Numer naboru: 1/S1/FR/2017

Informujemy, że w procesie rekrutacji formularzy od grup inicjatywnych, zainteresowanych utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego (nabór nr 1/S1/FR/2017), do biura projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” wpłynęło 8 formularzy rekrutacyjnych.

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 7 z nich, jeden został skierowany do uzupełniania.

Formularze poprawne pod względem formalnym zostały skierowane do oceny merytorycznej. Informacja o wynikach oceny zostanie przesłana do każdego Wnioskodawcy, którego formularz podlegał ocenie. Wyniki oceny merytorycznej, będą również opublikowane na stronie internetowej projektu.

O dalszych etapach uczestnictwa, grupy inicjatywne będą informowane w najbliższym czasie drogą telefoniczną/mailową.

Rozpoczynamy pierwszy nabór na dotacje OWES!

OGŁOSZENIE O NABORZE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Numer naboru: 1/S1/FR/2017

Informacja o typie naboru

Nabór Formularzy rekrutacyjnych dotyczy ścieżki 1 wsparcia, zakładającej tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych.

Do naboru Formularzy rekrutacyjnych, zastosowanie mają zapisy Rozdziałów od 1 do 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Do prowadzonego naboru, nie mają zastosowania zapisy Rozdziału 4 Regulaminu.

Aktualna wersja Regulaminu, obowiązująca na dzień rozpoczęcia naboru, to wersja 1.0 z dnia 07.01.2017. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej projektu www.koowes.pl, w zakładce „Dotacje / Dokumenty dotacyjne”.