Dokumenty dotacyjne

Regulamin przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy (wersja 1.6, obowiązuje od 08.12.2017)

Wykaz zmian w wersji 1.6 Regulaminu


Ogłoszenia o naborze

Nabór biznesplanów na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych (AKTUALNY, termin naboru do 06.02.2018): Ogłoszenie o naborze numer 2/S1/BP/2017

W ramach ogłoszonego nabory, zastosowanie mają zapisy rozdziałów od 1 do 3 Regulaminu. W ramach naboru, zastosowania nie mają zapisy rozdziału 4 Regulaminu. Wzór biznesplanu, obowiązujący w ramach ogłoszonego naboru, stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Wzory kart oceny formalnej i merytorycznej, stanowią załącznik nr 4 i załącznik nr 5 do Regulaminu.

Nabór formularzy rekrutacyjnych na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych (ZAKOŃCZONY, termin naboru do 20.10.2017): Ogłoszenie o naborze numer 2/S1/FR/2017

Nabór biznesplanów na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz w podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwo społeczne (ZAKOŃCZONY, termin naboru do 31.07.2017): Ogłoszenie o naborze numer 1/S2/BP/2017

Nabór biznesplanów na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych (ZAKOŃCZONY, termin naboru do 31.03.2017): Ogłoszenie o naborze numer 1/S1/BP/2017

Nabór formularzy rekrutacyjnych na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych (ZAKOŃCZONY, termin do 27.01.2017): Ogłoszenie o naborze numer 1/S1/FR/2017


Dokumenty obowiązujące przy naborze na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych

Pierwszy etap naboru (Formularze rekrutacyjne):

Formularz Rekrutacyjny dla grup inicjatywnych zainteresowanych utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego (zał. 1 do Regulaminu)

Karta zgłoszenia osoby prawnej – załącznik do formularza rekrutacyjnego

Karta zgłoszenia osoby fizycznej – załącznik do formularza rekrutacyjnego

Karta oceny formularza rekrutacyjnego (zał. 2 do Regulaminu)

Drugi etap naboru (Biznesplany):

Biznesplan dla grup inicjatywnych tworzących nowe przedsiębiorstwo społeczne (zał. 3 do Regulaminu)

Karta oceny formalnej biznesplanu (zał. 4 do Regulaminu)

Karta oceny merytorycznej biznesplanu (zał. 5 do Regulaminu)


Dokumenty obowiązujące przy naborze na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz w podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwo społeczne

Biznesplan dla istniejących przedsiębiorstw społecznych / podmiotów ekonomii społecznej (zał. 6 do Regulaminu)

Karta oceny formalnej biznesplanu (zał. 7 do Regulaminu)

Karta oceny merytorycznej biznesplanu (zał. 8 do Regulaminu)


Dokumenty związane z udzielonym wsparciem szkoleniowo – doradczym i dotacyjnym:

Wniosek o przyznanie środków finansowych (zał. 9 do Regulaminu)

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (zał. 10 do Regulaminu)

Umowa o udzielenie usług szkoleniowo-doradczych (zał. 11 do Regulaminu)

Umowa o przyznanie środków finansowych (zał. 12 do Regulaminu)

Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego (zał. 13 do Regulaminu)

Umowa o udzielenie wsparcia dodatkowego (zał. 14 do Regulaminu)

Wzór druku do rozliczenia dotacji (zał. 15 do Regulaminu)

Wzór druku do rozliczenia wsparcia pomostowego (zał. 16 do Regulaminu)

Lista sprawdzająca do weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego (zał. 17 do Regulaminu)


Archiwalne wersje Regulaminu przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy:

Wersja 1.5 – obowiązująca w okresie od 21.09.2017 do 08.12.2017

Wykaz zmian w wersji 1.5 Regulaminu

Wersja 1.4 – obowiązująca w okresie od 18.09.2017 do 21.09.2017

Wykaz zmian w wersji 1.4 Regulaminu

Wersja 1.3 – obowiązująca w okresie od 01.06.2017 do 18.09.2017

Wykaz zmian w wersji 1.3 Regulaminu

Wersja 1.2 – obowiązująca w okresie od 07.03.2017 do 31.05.2017

Wykaz zmian w wersji 1.2 Regulaminu

Wersja 1.1 – obowiązująca w okresie od 18.02.2017 do 06.03.2017

Wykaz zmian w wersji 1.1 Regulaminu

Wersja 1.0 – obowiązująca w okresie od 07.01.2017 do 17.02.2017