Kto może skorzystać z dotacji?

Dotacje, wypłacane w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” mogą być przyznane na:

  1. Stworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego.
  2. Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa społecznego poprzez utworzenie nowych miejsc pracy.
  3. Przekształcenie istniejącego podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne, związane z utworzeniem nowych miejsc pracy.

Dotacje KOOWES będą więc nakierowane na rozwój przedsiębiorczości społecznej, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Dotacji KOOWES nie można będzie przeznaczać na finansowanie bieżącej działalności podmiotu (z wyjątkiem wsparcia pomostowego) oraz na działania, których efektem nie jest tworzenie nowych miejsc pracy.

W ramach naszego projektu, nie ma również możliwości przyznania dotacji na utworzenie lub rozwój podmiotu innego niż przedsiębiorstwo społeczne. Definicję przedsiębiorstwa społecznego oraz informację, jakie warunki musi spełniać podmiot, aby uzyskać ten status, można znaleźć w zakładce „Czym jest przedsiębiorstwo społeczne?”.

Przedsiębiorstwo społeczne może mieć różną formę prawną. Przedsiębiorstwem społecznym automatycznie jest każda spółdzielnia socjalna osób fizycznych (którą tworzy 5 osób) oraz spółdzielnia socjalna osób prawnych (tworzy ją dwa podmioty – jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe lub kościelne osoby prawne). Ale przedsiębiorstwem społecznym może być również spółka non-profit, którą mogą tworzyć zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty czy inne organizacje. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorstwo społeczne działało w formie fundacji lub stowarzyszenia. Oznacza to, że katalog potencjalnych założycieli przedsiębiorstwa społecznego, ubiegających się o dotację KOOWES jest bardzo szeroki.

W przypadku wsparcia na stworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego, założycielami takiego podmiotu będą „grupy inicjatywne”. W ich skład mogą wchodzić np.:

  • osoby fizyczne, zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego i zatrudnieniem w nim;
  • osoby fizyczne, które są zainteresowane utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego i będą wspierać jego działalność, nie będąc jego pracownikami;
  • jednostki administracji publicznej, które mogą być np założycielami spółdzielni socjalnej osób prawnych;
  • organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne lub inne podmioty ekonomii społecznej, które mogą być np. założycielami spółdzielni socjalnej osób prawnych, tworzyć nowe organizacje pozarządowe (fundacje, związki stowarzyszeń itp) lub zakładać spółki non-profit;
  • inne podmioty, w tym np przedsiębiorstwa prywatne, które mogą tworzyć np fundacje czy spółki non-profit.

Wszystko to oznacza, że katalog potencjalnych założycieli przedsiębiorstwa społecznego, a więc również i członków grup inicjatywnych zgłaszających się do Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest bardzo szeroki.

Należy podkreślić, że w ramach naszego projektu, wszystkie formy przedsiębiorczości społecznej będą traktowane w takim sam sposób. Żaden typ podmiotów tworzących grupy inicjatywne również nie będzie przez nas preferowany czy dyskryminowany.

W ramach Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, realizowane będą dwie niezależne ścieżki wsparcia dotacyjnego:

Ścieżka 1 – Tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych

W ramach tej ścieżki, wypłacane będą dotacje na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych. Ze wsparcia wyłączone będą istniejące przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty które chcą uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego. Uwaga – niedopuszczalna będzie również sytuacja, w której w czasie ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach projektu przedsiębiorstwo społeczne nie będzie jeszcze istniało, ale zostanie zarejestrowane przed wydaniem decyzji o przyznaniu dotacji w ramach projektu.

W ramach ścieżki 1, nabór będzie mieć charakter dwuetapowy. Na pierwszym etapie wszystkie zainteresowane grupy inicjatywne będą składać formularze rekrutacyjne, w których przedstawiać będą wstępną koncepcję działalności nowego przedsiębiorstwa społecznego. Z każdego naboru, 8 najlepiej ocenionych pomysłów zostanie zakwalifikowanych do 2 etapu działań. W ramach tego etapu, członkowie grup inicjatywnych będą zaproszeni na bezpłatne szkolenia, będą również mogli skorzystać z intensywnego wsparcia doradczego. Członkowie grup inicjatywnych będą musieli przygotować biznesplan, w którym przedstawione będą zasady utworzenia i działania przedsiębiorstwa społecznego. Najwyżej ocenione biznesplany zostaną dofinansowane, aż do wyczerpania alokacji dostępnej w ramach naboru.

Nowo utworzonemu przedsiębiorstwu społecznemu, które zostanie rekomendowane do dofinansowania w ramach tej ścieżki, będzie przysługiwać dotacja bezzwrotna w wysokości do 20 tys zł na jedno miejsce pracy. Oprócz tego możliwe będzie wsparcie pomostowe w celu pokrycia kosztów w pierwszym okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego – przez pierwsze 6 miesięcy będzie to kwota 1200 zł miesięcznie / miejsce pracy, a przez kolejnych 6 miesięcy – 800 zł miesięcznie / miejsce pracy.

W ramach ściezki1, osoby zatrudnione na miejscach pracy utworzonych w ramach dotacji będą musiały być zatrudnione na postawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę w wymiarze min. 1/2 etatu, albo na umowę zlecenie w wymiarze czasu pracy odpowiadającemu 1/2 etatu. Umowy w zakresie warunków zatrudnienia i stawek wynagrodzenia będą musiały być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi.

Ścieżka 2 – Rozwój istniejących przedsiębiorstw społecznych oraz przekształcanie podmiotów ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne.

W ramach tej ścieżki, dotacje będą przeznaczone na:

  1. Tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych (czyli w podmiotach, które na dzień złożenia biznesplanu będą już mieć status przedsiębiorstwa społecznego), lub
  2. Tworzenie nowych miejsc pracy z istniejących podmiotach ekonomii społecznej, które chcą przekształcić się w przedsiębiorstwo społeczne (czyli w podmiotach, które na dzień złożenia biznesplanu nie spełniają warunków przedsiębiorstwa społecznego, ale deklarują, że jeśli uzyskają dotację, przekształcą się z przedsiębiorstwo społeczne).

W ramach projektu, obie te sytuacje będą traktowane równoważnie i będą ich dotyczyły te same procedury.

W ramach ścieżki 2, nie jest możliwe wsparcie, którego celem będzie utworzenie nowego podmiotu. Wsparciem w ramach tej ścieżki będą objęte wyłącznie istniejące przedsiębiorstwa społeczne lub podmioty ekonomii społecznej. Z tego względu, o wsparcie w ramach ścieżki 2 nie będą mogły ubiegać się osoby indywidualne, nie mające osobowości prawnej.

Nabór będzie jednoetapowy. Wszystkie zainteresowane podmioty będą składać biznesplany. Przygotowując ten dokument, możliwe będzie wykorzystanie wsparcia doradczego realizowanego w ramach OWES. Wszystkie złożone biznesplany będą ocenione, dofinansowane będą najlepiej ocenione pomysły, aż do wyczerpania alokacji przewidzianej na dany nabór.

Podmiotowi, którego biznesplan będzie rekomendowany do dofinansowania, będzie przysługiwać bezzwrotna dotacja, w wysokości do 20 tys zł na jedno miejsce pracy. Nie będzie możliwe wsparcie pomostowe. Możliwe będzie natomiast dodatkowe pokrycie kosztów szkolenia osoby zatrudnianej na miejsce pracy tworzone w ramach dotacji – do wysokości 1400 zł na osobę.

W ramach ściezki2, osoby zatrudnione na miejscach pracy utworzonych w ramach dotacji będą musiały być zatrudnione na postawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. W przypadku zatrudnienia w wymiarze czasu pracy poniżej pełnego etatu, maksymalna kwota dotacji będzie zmniejszana proporcjonalnie do wielkości etatu. W ramah tej ścieżki, niedozwolone będzie zatrudnianie na umowy cywilno-prawne. Umowy w zakresie warunków zatrudnienia i stawek wynagrodzenia będą musiały być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi.