Kto może skorzystać z dotacji?

Dotacje, wypłacane w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” mogą być przyznane na:

  1. Stworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego.
  2. Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa społecznego poprzez utworzenie nowych miejsc pracy.
  3. Przekształcenie istniejącego podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne, związane z utworzeniem nowych miejsc pracy.

Dotacje KOOWES będą więc nakierowane na rozwój przedsiębiorczości społecznej, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Dotacji KOOWES nie można będzie przeznaczać na finansowanie bieżącej działalności podmiotu (z wyjątkiem wsparcia pomostowego) oraz na działania, których efektem nie jest tworzenie nowych miejsc pracy.

W ramach naszego projektu, nie ma również możliwości przyznania dotacji na utworzenie lub rozwój podmiotu innego niż przedsiębiorstwo społeczne. Definicję przedsiębiorstwa społecznego oraz informację, jakie warunki musi spełniać podmiot, aby uzyskać ten status, można znaleźć w zakładce „Czym jest przedsiębiorstwo społeczne?”.

Przedsiębiorstwo społeczne może mieć różną formę prawną. Przedsiębiorstwem społecznym automatycznie jest każda spółdzielnia socjalna osób fizycznych (którą tworzy 5 osób) oraz spółdzielnia socjalna osób prawnych (tworzy ją dwa podmioty – jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe lub kościelne osoby prawne). Ale przedsiębiorstwem społecznym może być również spółka non-profit, którą mogą tworzyć zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty czy inne organizacje. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorstwo społeczne działało w formie fundacji lub stowarzyszenia. Oznacza to, że katalog potencjalnych założycieli przedsiębiorstwa społecznego, ubiegających się o dotację KOOWES jest bardzo szeroki.

W przypadku wsparcia na stworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego, założycielami takiego podmiotu będą „grupy inicjatywne”. W ich skład mogą wchodzić np.:

  • osoby fizyczne, zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego i zatrudnieniem w nim;
  • osoby fizyczne, które są zainteresowane utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego i będą wspierać jego działalność, nie będąc jego pracownikami;
  • jednostki administracji publicznej, które mogą być np założycielami spółdzielni socjalnej osób prawnych;
  • organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne lub inne podmioty ekonomii społecznej, które mogą być np. założycielami spółdzielni socjalnej osób prawnych, tworzyć nowe organizacje pozarządowe (fundacje, związki stowarzyszeń itp) lub zakładać spółki non-profit;
  • inne podmioty, w tym np przedsiębiorstwa prywatne, które mogą tworzyć np fundacje czy spółki non-profit.

Wszystko to oznacza, że katalog potencjalnych założycieli przedsiębiorstwa społecznego, a więc również i członków grup inicjatywnych zgłaszających się do Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest bardzo szeroki.

Należy podkreślić, że w ramach naszego projektu, wszystkie formy przedsiębiorczości społecznej będą traktowane w takim sam sposób. Żaden typ podmiotów tworzących grupy inicjatywne również nie będzie przez nas preferowany czy dyskryminowany.