Najważniejsze informacje

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

 • Wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji  w kwocie 21.020,00 zł na jednego Pracownika, przyznawane jest Przedsiębiorstwom społecznym (istniejącym lub nowopowstałym) lub Podmiotom ekonomii społecznej, które w wyniku otrzymanego wsparcia przekształcą się w Przedsiębiorstwo społeczne.
 • Dotacje przyznawane są na stworzenie nowego miejsca pracy dla Pracownika Przedsiębiorstwa społecznego dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
 • Wsparcie finansowe rozliczane jest w formie stawki jednostkowej.

DODATKOWE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

 • Możliwość uzyskania wsparcia pomostowego w wys. do 2.000,00 zł miesięcznie przez pierwsze 6 miesięcy od zatrudnienia Pracownika Przedsiębiorstwa społecznego i do 1.400,00 zł na kolejne 6 miesięcy na każdego Pracownika (wsparcie pomostowe można wykorzystać m.in. na składki ZUS, wydatki na media, czynsz oraz inne koszty bieżącej działalności przedsiębiorstwa). Warunkiem wypłaty przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego jest złożenie przez Beneficjenta pomocy wniosku o wypłatę przedłużonego wsparcia pomostowego.
 • Dodatkowe wsparcie doradczo – szkoleniowe obejmujące zagadnienia związane z zasadami tworzenia, rejestracji i funkcjonowania Przedsiębiorstw społecznych.

KTO MOŻE ZOSTAĆ PRACOWNIKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO W RAMACH PROJEKTU:

Wsparcie finansowe w ramach projektu przyznawane jest na nowozatrudnionych Pracowników Przedsiębiorstwa społecznego. Aby osoba mogła zostać zatrudniona na miejscu pracy utworzonym w ramach dotacji, musi należeć do jednej z następujących kategorii:

 1. osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich;
 2. osoba długotrwale bezrobotnych;
 3. osoba uboga pracująca;
 4. osoba opuszczająca młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
 5. osoba opuszczająca zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Pracownikiem Przedsiębiorstwa społecznego nie może być osoba, która na dzień zatrudnienia u  na stanowisku pracy utworzonym w wyniku wypłaty dotacji w ramach projektu jest osobą pracującą  (na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub prowadząca działalność gospodarczą).

NA CO MOŻE BYĆ PRZEZNACZONA DOTACJA:

 • zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń,
 • zakup towarów wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej,
 • koszty remontów i adaptacji pomieszczeń, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza,
 • koszty działań promocyjnych,
 • zakup środka transportu, jeśli jego wykorzystanie jest ściśle związane z rodzajem planowanej działalności gospodarczej oraz usprawni jej prowadzenie.

Szczegółowe regulacje odnośnie warunków projektowych zamieszczone są w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na tworzenie miejsca pracy”.