Najważniejsze informacje

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

 • Wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji przyznawane jest przedsiębiorstwom społecznych (istniejącym lub nowopowstałym) lub podmiotom ekonomii społecznej, które w wyniku otrzymanego wsparcia przekształcą się w przedsiębiorstwo społeczne.
 • Dotacje przyznawane są na stworzenie nowego miejsca pracy dla pracownika przedsiębiorstwa społecznego dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
 • Nawet do 20 tys. zł na jednego Pracownika.

DODATKOWE WSPARCIE DLA NOWOPOWSTAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH:

 • Możliwość uzyskania wsparcia pomostowego w wys. do 1200 zł miesięcznie przez pierwsze 6 miesięcy i do 800 zł na kolejne 6 miesięcy na każdego Pracownika (wsparcie pomostowe można wykorzystać m.in. na składki ZUS, wydatki na media, czynsz oraz inne koszty bieżącej działalności przedsiębiorstwa)
 • Dodatkowe wsparcie doradczo – szkoleniowe obejmujące zagadnienia związane z zasadami tworzenia, rejestracji i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.

DODATKOWE WSPARCIE DLA ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW:

 • Możliwość sfinansowania szkoleń podnoszących kwalifikacje Pracowników, na których wypłacona jest dotacja w wys. do 1400zł/os.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ PRACOWNIKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO W RAMACH PROJEKTU

Wsparcie finansowe w ramach projektu przyznane zostanie na nowozatrudnionych Pracowników przedsiębiorstwa społecznego. Aby osoba mogła zostać zatrudniona na miejscu pracy utworzonym w ramach dotacji, musi należeć do jednej z następujących kategorii osób:

 1. osoba bezrobotna, zarejestrowana w powiatowym lub miejskim urzędzie pracy, zakwalifikowana do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 2. osoba bezrobotna, zarejestrowana w powiatowym lub miejskim urzędzie pracy, zakwalifikowana do I lub II profilu pomocy zgodnie ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która oprócz bezrobocia wpisuje się w definicję osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na podstawie przesłanki innej niż bezrobocie;
 3. osoba, spełniająca wymogi opisane w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, odnoszący się do osób:
 • bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • uzależnionych od alkoholu,
 • uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

 

NA CO MOŻE BYĆ PRZEZNACZONA DOTACJA:

 • zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń,
 • zakup towarów wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej,
 • koszty remontów i adaptacji pomieszczeń, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza,
 • koszty działań promocyjnych,
 • zakup środka transportu, jeśli jego wykorzystanie jest ściśle związane z rodzajem planowanej działalności gospodarczej oraz usprawni jej prowadzenie.

Szczegółowe regulacje odnośnie warunków jakie trzeba będzie spełnić podczas wydatkowania środków finansowych będą zamieszczone w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na tworzenie miejsca pracy”