Przedsiębiorczość społeczna w Cieszynie

Uczestnicy wcześniejszych warsztatów animacyjnych mieli okazję odwiedzić Cieszyn. To miejsce, gdzie ekonomia społeczna ma bogate doświadczenie. Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” od początku mieli świadomość, że znalezienie pracy osobom bezrobotnym i bezdomnym jest podstawowym warunkiem przywrócenia im godnego życia. Założyli więc Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, która uruchomiła i prowadzi przedsiębiorstwo społeczne. Tutaj osoby zagrożone wykluczeniem znalazły zatrudnienie w stolarni, ślusarni, kuchni i pralni.

Wyjazd studyjny okazał się źródłem wielu pomysłów i mamy nadzieję, że beneficjenci naszego projektu skorzystają z tej wiedzy.

 

Zapraszamy do korzystania z oferty Inkubatorów Przedsiębiorczości

Do Państwa dyspozycji oddajemy:
– wsparcie opiekuna Inkubatora,
– pomieszczenie do spotkań,
– powierzchnię biurową z komputerami, dostępem do Internetu, drukarką, skanerem, telefonem, zamykanymi szafkami na dokumenty,
– wyposażoną w ponad 300 pozycji biblioteczkę ES.
 
W fotogalerii obejrzą Państwo zdjęcia ze spotkania członków „Stowarzyszenia Sportu, Turystyki i Rekreacji Osób Zwłaszcza Niepełnosprawnych ELM II”, którzy w ramach spotkań w Inkubatorze planują swoje aktywności i serdecznie zachęcają osoby niepełnosprawne i nie tylko do zapisów na wycieczkę do Jury Częstochowskiej, która odbędzie się 20 maja br. pod nr telefonu 502273975.
 
Na zdjęciach także pracownicy „Stowarzyszenia PRO-REW”, którzy spotykają się w naszym Inkubatorze, omawiają bieżące sprawy i pracują w przyjaznej atmosferze.
 
Zapraszamy do Inkubatorów (Kielce, Targowa 18/928 oraz Bałtów 55)

Gmina Masłów na warsztatach animacyjnych

Trwają kolejne, dwudniowe warsztaty animacyjne. Bałtowski Inkubator Przedsiębiorczości gości u siebie uczestników z gminy Masłów. To osoby zainteresowane tworzeniem nowych podmiotów ekonomii społecznej, którym leży na sercu rozwój lokalnej społeczności. Prezes Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” – Jarosław Kuba, poprowadził prezentację dotyczącą rozwoju gminy Bałtów na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat co udowodniło wszystkim zgromadzonym, jak wielki potencjał kryje się w każdej społeczności.

Lista rankingowa biznesplanów

Poniżej publikujemy listę rankingową biznesplanów, złożonych w ramach naboru nr 1/S1/BP/2017.

Informujemy, że biznesplany umieszczone na liście rankingowej w pozycjach od 1 do 3, zostały rekomendowane do dofinansowania. Autorom pozostałych biznesplanów, przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu w ramach procedury odwoławczej.

W dniu 05.05.2017, do wszystkich osób i podmiotów wchodzących w skład grup inicjatywnych składających biznesplany, zostało wysłane pismo (przesyłką poleconą) z wynikiem oceny biznesplanu, oraz kserokopiami kart oceny formalnej i merytorycznej biznesplanu. Informacje te zostaną również przesłane do Państwa drogą elektroniczną w dniu 08.05.2017.

Lista rankingowa biznesplanów

Warsztaty animacyjne w Bałtowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości

W siedzibie LGD „Krzemienny Krąg” trwają kolejne warsztaty animacyjne, których celem jest aktywizacja lokalnej społeczności. Tym razem grupa z gminy Mirzec, pod okiem animatora Rafała Krenza, uczy się, jak korzystać z własnych zasobów i aktywnie wcielać w życie nowe pomysły.

Informacja dotycząca wyników oceny formalnej i merytorycznej biznesplanów złożonych w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Dotyczy naboru numer: 1/S1/BP/2017

Uprzejmie informujemy, że w procesie rekrutacji do biura projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” wpłynęło 8 biznesplanów, z których każdy przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

Biznesplany poprawne pod względem formalnym zostały skierowane do oceny merytorycznej. W związku z koniecznością zastosowania punktu 3 Podrozdziału 3.4.3 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy”, przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny merytorycznej biznesplanów to 5.05.2017.

Informacja o wynikach oceny zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu, a także  przesłana do każdego Wnioskodawcy, którego biznesplan podlegał ocenie.

Zaproszenie na wizytę studyjną

Serdecznie zapraszamy  przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w wizycie studyjnej organizowanej w ramach działania Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, która odbędzie się w dniach 17-19 maja 2017 r. w Cieszynie.
Szczegółowy program wizyty studyjnej znajduje się w załączeniu. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny, uczestnikom zapewniony będzie przejazd autokarem (miejsca zbiórki – do ustalenia), zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w spotkaniach zgodnie ze szczegółowym programem.

Rekrutacja odbędzie się na podstawie przesłanych formularzy zgłoszeniowych. O zakwalifikowaniu się na wyjazd będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Z uwagi na duże zainteresowanie wyjazdem i ograniczoną liczbę miejsc, uczulamy Państwa na konieczność wywiązania się ze złożonego zgłoszenia, które obliguje do udziału w wyjeździe, ponieważ koszty zostały już częściowo poniesione /rezerwacje noclegów, itp./. W razie zgłoszenia swojego uczestnictwa
i niemożliwości osobistego udziału /przyczyny niezależne od uczestnika/ osoba jest zobowiązana do skutecznego wytypowania zastępcy, w przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami.
Uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa poprzez odesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 5 maja 2017 r. faxem na numer (41) 250 72 50 lub e-mailem na adres: specjalista.pes@op.pl.
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Magdaleną Wójtowicz pod nr tel. 512 391 910.

Formularz zgłoszeniowy

Program wizyty studyjnej

                                                                                                                                                                          

Przedstawiciele KOOWES–u uczestniczyli w III posiedzeniu Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

W dniu 10.04.2017 r. Przedstawiciele Kielecko–Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Anna Mikołajczyk, Magdalena Wójtowicz i Jarosław Kuba – uczestniczyli w III posiedzeniu Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego.

W trakcie posiedzenia podsumowano pierwszy rok realizacji projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”. Przedstawione zostały również działania, które planowane są,
w ramach tego projektu, w najbliższym czasie.

Spotkanie było również okazją do przyjęcia przez Członków Komitetu raportów opracowanych w 2016 roku: „Klauzule społeczne w województwie świętokrzyskim” oraz „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”.

Uczestnicy posiedzenia zaakceptowali także rekomendacje dotyczące rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, które zostały wcześniej wypracowane w trakcie spotkań Grup Tematycznych.

W trakcie posiedzenia toczyła się ożywiona dyskusja na temat sytuacji przedsiębiorczości społecznej w naszym województwie oraz działalności OWES – ów. Moderatorem tej dysputy była Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach Pani Barbara Jakacka – Green. Na jej zaproszenie Pani Anna Bugajska przedstawiła założenia projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” realizowanym przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Fundacją „Idea Rozwoju” oraz Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych. Na spotkaniu wielokrotnie podkreślano, że jedynie wspólne działanie wielu organów może przynieść wszystkim wymierne korzyści.

Nabór na stanowisko „Kluczowy Doradca Ogólny”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kluczowy Doradca Ogólny

w ramach działania Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Kompetencje:

– posiada co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie we wsparciu tworzenia, prowadzenia i finansowania PS lub PES;

– potrafi rozpoznać potrzeby i oczekiwania klienta, w oparciu o nie przygotować proces indywidualnego prowadzenia wsparcia oraz przeprowadzić ocenę tego procesu;

– umiejętność samodzielnego przeprowadzenia analizy potrzeb wsparcia klienta, dla którego prowadzi proces;

– w oparciu o tę analizę samodzielnie formułuje cele indywidualnego prowadzenia klientów oraz potrafi stworzyć projekt procesu wsparcia;

– dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego wsparciem;

– umiejętność przygotowania procesu doradczego, który będzie uwzględniał rozwój PES;

– zdolność rozwiązywania sytuacji trudnych podczas procesu w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się organizacji;

– umiejętności techniczne wymagane przy realizacji usługi wsparcia
(np. obsługa komputera, programów komputerowych itp.).

Zakres odpowiedzialności:

– świadczenie usług doradczych związanych z pomocą w zakładaniu PS
(z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów);

– doradztwo związane z pomocą w zakładaniu PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów);

– doradztwo związane z pomocą w rejestrowaniu działalności PES;

– świadczenie usług doradczych związanych z pomocą w zakresie zewnętrznego finansowania PS i PES;

– doradztwo w zakresie prowadzenia działalności statutowej PES;

– stała współpraca w trakcie realizacji Indywidualnej Ścieżki Rozwoju PES
z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej, wymiana informacji z tymi instytucjami na temat wsparcia udzielonego klientowi;

– prowadzenie podmiotów/ grup inicjatywnych w ramach Indywidualnej Ścieżki Rozwoju (jednocześnie maksymalnie 15 podmiotów/ grup), monitoring efektów udzielonego wsparcia doradczego.

Oferujemy:

– umowę o pracę;

– pracę w przyjemnej atmosferze w Instytucji o uznanej renomie;

– dużą samodzielność w wykonywanej pracy;

– możliwość podnoszenia kwalifikacji w formie szkoleń, uczestnictwa
w seminariach i konferencjach.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

– list motywacyjny;

– CV;

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

– kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach.

Oferty prosimy składać osobiście w siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27‐ 423 Bałtów, w dniach 27.03.2017 r. – 06.04.2017 r., w godz. 9.00 ‐ 15.00., z dopiskiem: „Oferta Pracy na stanowisko ‐ Kluczowy Doradca Ogólny”

Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.

Warsztaty animacyjne w Bałtowie

W dniach 13-14 marca 2017 w Bałtowie odbyły się warsztaty animacyjne dla grup inicjatywnych z gmin Morawica i Chmielnik. Miejsce spotkania stało się dla uczestników niezwykle inspirujące, bowiem wiadomo, że Bałtów to zagłębie ekonomii społecznej. Warsztaty miały na celu rozbudzenie w grupie zainteresowania przedsiębiorczością społeczną, w tym między innymi tworzeniem nowych spółdzielni socjalnych. Drugiego dnia wizyty zainteresowani mogli porozmawiać ze specjalistą biznesowym, który udzielił pomocy przy tworzeniu biznesplanów.