Warsztaty dla OPSów w Skarżysku-Kamiennej

Warsztaty-8028

 

Dnia 12.05.2022 w Skarżysku-Kamiennej o godzinie 10.00 rozpoczął się warsztat dotyczący tematu: Centra Usług Społecznych – obszary i kierunki zmian.

Spotkanie skierowane było do przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu skarżyskiego. W warsztacie udział wzięli przedstawiciele wszystkich 5ciu OPSów z powiatu skarżyskiego, CIS Skarżysko oraz PCPR Skarżysko.

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W OBSZARZE EKONOMII SPOŁECZNEJ

ses_lead_image_logo_ses_1155

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 27 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę Nr 5212./22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w obszarze ekonomii społecznej.

Oferty na konkurs będą przyjmowane do 21.05.2022 r. (w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia – dzień ukazania się ogłoszenia nie jest liczony do terminu 21 dni) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3 (godz. 7.30 – 15.30), w sekretariacie Departamentu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, pokój nr 311,  (w godz. 7.30 – 15.30), za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub elektronicznie za pomocą generatora wniosków https://swietokrzyskie.engo.org.pl.

Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – Oddziału Projektów i Funduszy pod  następującym numerem telefonu: 41 342 11 80.

CEL: Wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rynku, świadomości społecznej oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej w regionie.

Zadanie: Upowszechnienie idei ekonomii społecznej oraz budowanie jej marki poprzez organizację lokalnych wydarzeń promocyjnych z udziałem społeczności i samorządu lokalnego.

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań z zakresu ekonomii społecznej, wynosi 40 000,00 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania na  zadanie z zakresu ekonomii społecznej nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 PL.

Szczegóły w załączniku: http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/352-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-obszarze-ekonomii-spolecznej

Zabawa jako proces dydaktyczny

1
➡️ Innowacyjne zdobywanie wiedzy przynosi młodym ludziom wiele satysfakcji, stąd ważne jest organizowanie szerokiego pola do doświadczeń i eksperymentów.
➡️ Czasem wystarczy proste połączenie nauki i zabawy, abyśmy zdobywali nową wiedzę i pogłębiali zainteresowania.
➡️ Stąd pomysł, by w ramach działania KOOWES nasi wolontariusze pod okiem wspaniałego animatora Wacława Idziaka poznali proces odkrywania własnych zasobów podczas zabawy.
Jak się bawili? Zobaczcie sami 👇👇👇👇

Debaty o wolontariacie

b
Debata o wolontariacie – pod takim hasłem odbyły się dwa pierwsze spotkania w Starachowicach, których organizatorem było Centrum Usług Społecznych, na czele z dyrektor Wiolettą Grosicką i Anetą Gołębską.
Dyskusję otworzył z-ca Prezydenta ds. Społecznych Marcin Gołębiowski.
– Cieszymy się, za jako Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”, które z powodzeniem prowadzi Centrum Wolontariatu w Ostrowcu Św., mogliśmy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie organizacji wolontariatu – powiedział prezes Jarosław Kuba.
Animator KOOWES Magdalena Wójtowicz zaprezentowała aplikacje, które pomagają i ułatwiają organizację pracy wolontariatu długoterminowego.
Nasi partnerzy z KOOWES, tj. Anna Górak i Jacek Góralczyk opowiedzieli jak wolontariat wspiera usługi społeczne i jakie wyzwania stoją przed wolontariuszami.

Pomagamy Ukrainie!

2 — kopia
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” wraz z Centrum Wolontariatu w Ostrowcu Świętokrzyskim kolejny wtorek pełniło wolontariat w Polski Czerwony Krzyż w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przyjmowanie i wydawanie darów, segregowanie artykułów spożywczych i chemicznych oraz przebieranie ciuszków to nie tylko pożyteczne zajęcie ale i sprawiające ogromną frajdę.
W ramach działań związanych z programem Korpus Solidarności nasi młodzi wolontariusze uczestniczą w wielu akcjach związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy.

Nabór uzupełniający

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w ramach Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza uzupełniający nabór zgłoszeń dla świętokrzyskich podmiotów ekonomii społecznej oraz grup inicjatywnych tworzących nowe podmioty ekonomii społecznej, zainteresowanych częściowym sfinansowaniem kosztów prowadzenia obsługi księgowej od dnia podpisania umowy do końca czerwca 2023. Informujemy, że w ramach projektu w pierwszych 12 miesiącach dofinansowujemy co miesiąc po 400 zł, a w pozostałych po 300 zł miesięcznie – przy całkowitym koszcie 500 zł/miesiąc.

Kontakt w sprawie naboru

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

Bałtów 55

27-423 Bałtów

Tel. 602 504 395 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00

biuro@krzemiennykrag.info

 

Szczegóły w załączonych dokumentach.

REGULAMIN_USLUGI_KSIEGOWE (1)

Tworzymy bazę podmiotów społecznych zainteresowanych wsparciem uchodźców z Ukrainy

Jeśli działacie w organizacji pozarządowej albo innym podmiocie ekonomii społecznej, który jest zainteresowany zapewnieniem pomocy dla uchodźców z Ukrainy, zachęcamy do wypełnienia ankiety, która jest dostępna pod tym linkiem:

ANKIETA DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH WSPARCIEM UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Termin na wypełnienie ankiety – do 6 marca (niedziela), do końca dnia. Podmioty, które wypełnią ankietę zostaną wpisane do bazy instytucji zainteresowanych świadczeniem pomocy (zarówno nieodpłatnie, jak i odpłatnie), w planach jest zamawianie określonych usług w tych podmiotach.

Warsztaty animacyjne

1
➡️ Ostatnie warsztaty animacyjne (25-26.02.2022 r.) miały szczególne intencje – jak w obecnej, trudnej sytuacji geopolitycznej, grupy inicjatywne i PESy mogą zareagować na to, co się dzieje.
➡️ Okazuje się, że właśnie teraz przechodzimy prawdziwą lekcję – lekcję z bycia człowiekiem wrażliwym na dobry innych.
➡️ Również młodzież i nauczyciele PSP nr 5 w Ostrowcu Św. oraz z PSP im Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie połączyli siły młodych wolontariuszy, by wspólnie zastanowić się nad rozwojem lokalnych społeczności.
🤗 Dziękujemy burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów Lechowi Łodejowi za obdarowanie naszych milusińskich słodkościami oraz wiarę w sukces współpracy.
➡️ Nasza mentorka Ela Tomczak podzieliła się z uczestnikami swoją wiedzą na temat organizowania społeczności lokalnych opartych o wolontariat.

1
Krzemienny Krąg w ramach projektu KOOWES, nowy rok rozpoczął od wyboru nowego podmiotu, który będzie świadczył usługi księgowe dla 13 organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostrowieckiego i starachowickiego przedłużając świadczone wsparcie finansowe max do 30.06.2023.
➡️ W tym tygodniu nastąpiło oficjalne podpisanie trójstronnych umów pomiędzy Krzemiennym Kręgiem, organizacjami pozarządowymi, a Panem Mateuszem Surowcem właścicielem Kancelarii Prawnej Defendum.
➡️ Zapraszamy nowe i już istniejące organizacje pozarządowe, Fundacje, nie mające stałej obsługi księgowej o telefon do biura LGD KRZEMIENNY KRĄG lub o kontakt bezpośrednio w siedzibie biura.
Stowarzyszenie Edu-Rozwój ze Starachowic osobiście odwiedziło nas w tej sprawie w siedzibie Krzemiennego Kręgu, by zapoznać się dodatkowo z innymi ofertami KOOWES.

 

Warsztaty animacyjne dla grup inicjatywnych

1
➡️ 17 lutego 2022 w siedzibie Krzemiennego Kręgu odbyły się warsztaty animacyjne dla grup inicjatywnych w ramach KOOWES, które stoją przed wyzwaniem związanym w utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej.
➡️ Prowadzący mentor rozwoju lokalnego Jacek Gralczyk zapoznał uczestników z wartościami idącymi za społecznym rozwojem organizacji.