I Turniej z Wiedzy o Przedsiębiorczości

„Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć” – Napoleon Hill

Przekonali się wczoraj o tym uczniowie, którzy w dniu wczorajszym wzięli udział w I Turnieju Wiedzy o Przedsiębiorczości, który odbył się w ramach projektu pn. „Kreator Przedsiębiorczości”.

Uczniowie 10 szkół z terenu Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” mieli wczoraj niełatwe zadanie. Musieli wykazać się nie tylko wiedzą z zakresu przedsiębiorczości i biznesu, ale również musieli pokazać swój spryt i szybkość w podejmowaniu decyzji. Na ich twarzach widać było skupienie i determinację. To najlepsze cechy przyszłych przedsiębiorców!

Sami uczniowie podkreślali często, że przygotowując się do konkursu i ucząc się teorii myślą już o swojej przyszłości, w której widzą się w roli przedsiębiorcy. Myślę więc, że ten mały sukces już na tym etapie osiągnęliśmy jako pomysłodawcy projektu, promującego

Nie samą wiedzą żyje jednak człowiek. Ostatnia konkurencja pn. „Wieża sukcesu „ przyniosła najwięcej emocji. Każda z drużyna dostała po 100 kartek papieru i tylko przy jego użyciu musiała zbudować jak najwyższą wieżę. W tej konkurencji wygrała drużyna z Ćmielowa, której papierowa wieża wyniosła 231,5 cm.

Emocje udzieliły się też nauczycielom/ opiekunom, którzy dzielnie wspierali swoich podopiecznych.

Komisja również dzielnie motywowała uczniów, mając na uwadze jak najlepszy i najbardziej sprawiedliwy przebieg konkursu. A oto lista drużyn, które wylosowały biznesplany i tym samym przeszły do następnego etapu:

I miejsce

Zespół Szkół Ogólnokształcących  w Siennie

II miejsce

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego z Ćmielowa

III miejsce ex aequo   

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach (gm. Solec nad Wisłą)

Publiczna Szkoła Podstawowa im. A.G. Bema w Lipsku

VI miejsce ex aequo  

Zespół Szkół w Rzeczniowie im. Ks. Prof. Józefa Pastuszki

Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Rozpalamy ekonomię społeczną!

Podkarpacie przywitało nas chłodną pogodną ale zróżnicowany i dynamiczny plan wizyty studyjnej pozwolił na rozgrzanie naszej pozytywnej energii! Uczestnicy stwierdzili zgodnie: „Zapał do pracy już mamy”.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu wspiera działania na rzecz wyrównywania szans osób dotkniętych niepełnosprawnością. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z rehabilitacji zawodowej i społecznej podejmując pracę w Zakładzie Aktywności zawodowej w Jarosławiu i Oleszycach. Zatrudnione ok. 220 osoby wykonują usługi z zakresu gastronomii, cateringu, ogrodnictwa, wykonywania mebli, profesjonalnego niszczenia dokumentów czy znanych w całej Polsce ekologicznych podpałek do pieca K-LUMET. Odwiedziliśmy również 4 placówki gastronomiczne: Kuchnia za Parkiem, Lunch Bar Europejskie klimaty, Ciastkarnia Manufaktura Smaku oraz kawiarenkę Galeria Przedmiotu.

Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaspokajanie ich po­trzeb w zakresie opieki medycznej, rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego i ustawicznego, pracy, miesz­kalnictwa, niezbędnej opieki, udziału w kulturze i rekreacji w in­tegracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej to misja PSONI Koło w Jarosławiu. Dzielimy się nią z wami Drodzy Czytelnicy!

 

Wyniki oceny biznesplanów

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna biznesplanów, złożonych w ramach naborów 3/S1/BP/2018 (tworzenie nowych Przedsiębiorstw Społecznych) i 2/S2/BP/2018 (tworzenie miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstw Społecznych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwa Społeczne).

W ramach naboru nr 3/S1/BP/2018, ocenie merytorycznej poddanych zostało 5 biznesplanów. Wszystkie biznesplany zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym, a dostępna alokacja pozwoliła na dofinansowanie 3 najwyżej ocenionych biznesplanów.

W ramach naboru numer 2/S2/BP/2018, ocenie merytorycznej poddanych zostało 6 biznesplanów, z czeg0 5 zostało ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym. Dostępna alokacja pozwoliła na dofinansowanie wszystkich biznesplanów, ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym.

Autorom biznesplanów, które nie zostały rekomendowane do dofinansowania, będzie przysługiwać prawo do złożenia wniosku o ponowną ocenę biznesplanu (procedura odwoławcza). Szczegółowe informacje na temat wyników ocen wraz z uzasadnieniami oraz instrukcją odnośnie dalszego postępowania, zostaną zamieszczone w piśmie, jakie każdy autor biznesplanu otrzyma pocztą tradycyjną.

Lista rankingowa – nabór nr 3/S1/BP/2018

Lista rankingowa – nabór nr 2/S2/BP/2018

Informacja o liczbie złożonych biznesplanów

Informujemy, że w dniu 28 września, zakończyło się przyjmowanie biznesplanów w ramach ogłoszonych naborów. W każdym z naborów złożonych zostało po 6 biznesplanów.

W przypadku naboru numer 3/S1/BP/2018 na tworzenie nowych Przedsiębiorstw Społecznych, 5 biznesplanów zostało ocenionych poprawnie pod względem formalnym i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. 1 biznesplan został skierowany do uzupełnienia z przyczyn formalnych.

W przypadku naboru numer 2/S2/BP/2018 na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych lub w Podmiotach Ekonomii Społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwo Społeczne, ocena formalna zostanie przeprowadzona na początku października.

O planowanym terminie publikacji list rankingowych, będziemy Państwa informować. Wstępnie założono, że ocena merytoryczna biznesplanów będzie prowadzona co najmniej do 15 października.

Zaproszenie na 4 wizytę studyjną!

BAKS Business School-3

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów wspierających sektor ekonomii społecznej (PUP/MUP, OPS, PCPR, ODR) oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych do udziału w wizycie studyjnej organizowanej w ramach działania Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, która odbędzie się w dniach 24-26 października 2018r. w Jarosławiu.
Szczegółowy program wizyty studyjnej znajduje się w załączeniu. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny, uczestnikom zapewniony będzie przejazd autokarem (miejsca zbiórki – do ustalenia), zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w spotkaniach zgodnie ze szczegółowym programem.

Rekrutacja odbędzie się na podstawie przesłanych formularzy zgłoszeniowych. O zakwalifikowaniu się na wyjazd będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Z uwagi na duże zainteresowanie wyjazdem i ograniczoną liczbę miejsc, uczulamy Państwa na konieczność wywiązania się ze złożonego zgłoszenia, które obliguje do udziału w wyjeździe, ponieważ koszty zostały już częściowo poniesione /rezerwacje noclegów, itp./. W razie zgłoszenia swojego uczestnictwa i niemożliwości osobistego udziału /przyczyny niezależne od uczestnika/ osoba jest zobowiązana do skutecznego wytypowania zastępcy, w przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami.
Uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa poprzez odesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 15 października 2018 r. faxem na numer (41) 250 72 50 lub e-mailem na adres: specjalista.pes@op.pl.
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Magdaleną Wójtowicz pod nr tel. 692095797.
Program wizyty Jarosław

Formularz-zgłoszeniowy-Jarosław

Startują ostatnie nabory dotacyjne w KOOWES

Informujemy, że opublikowane zostały dwa nabory dotacyjne, które będą prowadzone w Kielecko – Ostrowieckim OWES. Są to ostatnie nabory dotacyjne, jakie będą prowadzone w ramach projektu.

W ramach naboru numer 3/S1/BP/2018, przyjmowane będą biznesplany od grup inicjatywnych, zainteresowanych utworzeniem nowego Przedsiębiorstwa Społecznego. Do składania biznesplanów w ramach tego naboru uprawnione są wyłącznie grupy inicjatywne, których formularze rekrutacyjne zostały ocenione pozytywnie (lista rankingowa z oceny formularzy rekrutacyjnych).

W ramach naboru numer 2/S2/BP/2018, przyjmowane będą biznesplany od istniejących Przedsiębiorstw Społecznych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej zainteresowanych uzyskaniem statusu Przedsiębiorstwa Społecznego. W ramach tego naboru, nie będą przyjmowane biznesplany od grup inicjatywnych, zainteresowanych utworzeniem zupełnie nowego podmiotu – na dzień złożenia biznesplanu podmiot musi już figurować w KRS.

W ramach obu naborów, biznesplany przyjmowane będą w okresie od 17 do 28 września 2018 do godziny 16:00.

Więcej informacji na temat ogłoszonych naborów biznesplanów, można znaleźć w ogłoszeniach o naborze oraz na naszej stronie internetowej, w zakładce „Dotacje / Dokumenty dotacyjne„. Zachęcamy również do kontaktu z biurami OWES, w których można uzyskać więcej informacji na temat prowadzonych naborów biznesplanów.

Aktualizacja regulaminu dotacyjnego

Informujemy, że od dnia 18.08.2018, w ramach projektu obowiązuje nowa wersja Regulaminu dotacyjnego. Ze względu na zakres wprowadzonych zmian, została ona oznaczona numerem 3.0. Jest to zdecydowanie najpoważniejsza aktualizacja regulaminu dotacyjnego, jaka została przeprowadzona od początku realizacji projektu. Z dokumentem tym, jak również z wykazem zmian wprowadzonych do Regulaminu, można zapoznać się poniżej, lub z wykorzystaniem zakładki „Dokumenty dotacyjne” – tam znajdziecie Państwo również komplet załączników do Regulaminu.

Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z akredytacją AKSES

Informujemy, że w dniu 29.06.2018, Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej otrzymał akredytację AKSES, przyznaną Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

Akredytacja ta jest ważna dwa lata od dnia jej wydania. Skan decyzji w sprawie przyznanej akredytacji poniżej.

KOOWES – skan certyfikatu z akredytacją AKSES na lata 2018-2020

 

 

Lista rankingowa z oceny formularzy rekrutacyjnych

Poniżej publikujemy listę rankingową z oceny formularzy rekrutacyjnych, złożonych w ramach naboru nr 3/S1/FR/2018. Formularze umieszczone na liście rankingowej na pozycjach od 1 do 9 zostały ocenione pozytywnie, a ich autorzy będą zaproszeni do dalszego udziału w projekcie. Formularze umieszczone na liście rankingowej na pozycjach 10 oraz 11 zostały ocenione negatywnie pod względem merytorycznym, a ich autorom przysługuje prawo do wniesienia odwołania od wyników oceny formularza rekrutacyjnego.

Szczegółowe informacje na temat uzyskanej oceny zostaną w dniu dzisiejszym rozesłane do Państwa w formie elektronicznej oraz pocztą tradycyjną.

Lista rankingowa – nabór 3/S1/FR/2018