OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE INICJATYW W RAMACH KONKURSU „MIKROGRANTY – przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej”

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE INICJATYW W RAMACH KONKURSU „MIKROGRANTY – przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej”

 

w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

 Numer naboru: 1/2020

 

Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i Grup Inicjatywnych w zakresie ekonomizacji.

 

Grantodawcą jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ?

 

 1. Podmioty ekonomii społecznej mające siedzibę/filię/oddział na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego tj: miasta Kielce, powiatów: kielecki ziemski, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, które chcą się ekonomizować, t.j.:
 • w przypadku Podmiotów Ekonomii Społecznej, które nie prowadzą działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej wymagane jest uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub zarejestrowanie działalności gospodarczej.
 • w przypadku Podmiotów Ekonomii Społecznej, które prowadzą działalność odpłatną pożytku publicznego, ale nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej – zarejestrowanie działalności gospodarczej.
  1. Grupy nieformalne (inicjatywne) w których wszystkie osoby są zamieszkałe (dotyczy osób fizycznych) lub mają siedzibę/filię/oddział (dotyczy osób prawnych) na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego tj: miasta Kielce, powiatów: kielecki ziemski, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, które chcą zarejestrować nowy Podmiotu Ekonomii Społecznej, który od początku swojej działalności będzie prowadził działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą.

 

Z udziału w konkursie wykluczone są podmioty ekonomii społecznej, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą lub nie mają możliwości ekonomizacji w rozumieniu Regulaminu „MIKROGRANTY – przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej”.

Nabór wniosków o dofinansowanie inicjatyw odbywa się w dniach 28.10 – 27.11.2020 r.  do godziny 16.00.

 

Wniosek o dofinansowanie Inicjatywy wraz z załącznikami winien być złożony w siedzibie Grantodawcy: Bałtów 55, 27-423 Bałtów (osobiście, przesłany pocztą lub przesyłką kurierską – decyduje data wpływu wniosku do Grantodawcy) w wersji papierowej (w dwóch egzemplarzach) na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Dopuszcza się również możliwość złożenia skanu podpisanego wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami na adres e-mail: biuro@krzemiennykrag.info. Biuro organizatora czynne jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

 

Inicjatywy przeprowadzone w ramach konkursu powinny być zrealizowane w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak niż do 30 października 2021 r.

 

Kwota mikrograntu na rozwój/ekonomizację PES wynosi maksymalnie 5.000,00 zł. Na dofinansowanie inicjatyw w zakresie ekonomizacji w ramach niniejszego naboru przeznaczono kwotę 75.000,00 zł.

 

Kontakt w sprawie naboru:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

Bałtów 55

27-423 Bałtów

tel. 513 840 622, 664 280 082

biuro@krzemiennykrag.info

 

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN_MIKROGRANTY_ekonomizacja

Zal. 1_WNIOSEK -MIKROGRANTY_ekonomizacja

Zal. 1_WNIOSEK -MIKROGRANTY_ekonomizacja

Zal. 2_KARTA OCENY FORMALNEJ -MIKROGRANTY_ekonomizacja

Zal. 3_KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ -MIKROGRANTY_ekonomizacja

Zal. 4_OSW. o niezaleganiu US,ZUS

Zal. 4_OSW. o niezaleganiu US,ZUS

Zal. 5_OSW. o niekaralności

Zal. 5_OSW. o niekaralności

Zal. 6_OSW o otrzymaniu-nieotrzymaniu pomocy de minimis (1)

Zal. 6_OSW o otrzymaniu-nieotrzymaniu pomocy de minimis (1)

Zal. 7_UMOWA-MIKROGRANTY_ekonomizacja

Zal. 8_SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI -MIKROGRANTY_ekonomizacja

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery

1

Ogólnopolski Tydzień Kariery 

19 -25.10.2020.

 

DoradzaMY zawodowo – wybieraMY odlotowo

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Partnerzy:   

 1. Niepubliczne Technikum im. T. Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 2. Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 3. Zespoł Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 4. Zespoł Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 5. Szkoła Branżowa I stopnia Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
 7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
 8. Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” prowadząca Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
 9. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu realizowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery .Ogólnopolski Tydzień Kariery zorganizowany został po raz pierwszy w Polsce jesienią 2009 roku.

W bieżącym roku działania w ramach OTK zorganizowali doradcy zawodowi zatrudnieni  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim Anna Bugajska i Agnieszka Chuchała . Są one  realizowane pod hasłem „DoradzaMY zawodowo – wybieraMY odlotowow dniach  19 -25.10.2020 .

Adresatami  i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia   w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim , jako instytucja wspierająca i podejmująca działania związane z aktywizacją zawodową , promująca świadome podejmowanie decyzji zawodowych, zaplanował w dniach 19 -25.10.2020 roku  działania w ramach tego wydarzenia. Będą one realizowane przy udziale wielu partnerów z obszaru edukacji , biznesu  i kultury.

 1. OTK zapoczątkują 19 października porady indywidualne i konsultacje doradcze z osobami bezrobotnymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim . Spotkania poprowadzą doradczynie zawodowe Agnieszka Chuchała i Anna Bugajska

Konsultacje będą dotyczyły:

 • rynku pracy
 • działalności gospodarczej
 • możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych ( kursy , szkolenia itp.)
 • pracy zdalnej, która jest  odpowiedzią na nową sytuację na rynku pracy
 • konkursu wiedzy o rynku pracy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

 

 1. 20 października doradcy zawodowi zaplanowali warsztaty dla uczniów klas maturalnych   Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pt. „Jak odnieść sukces w życiu i być dobrym człowiekiem. Czym jest empatia”. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję zapoznać się z ideą całożyciowej edukacji , odkryć swoje zasoby zawodowe, talenty, spróbować przełożyć swoje pasje  i zainteresowania na planowanie dalszej edukacji , przyszłości zawodowej. Spotkanie poprowadzi Pan Jarosław Kuba z Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg” prowadzącej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

 1. Trzeci dzień, 21 października, w ramach OTK to warsztaty skierowane do osób , które przez długi czas nie miały kontaktu z rynkiem pracy – wychowanków Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Doradcy zawodowi przygotowali warsztaty, które  przybliżą uczestnikom warsztatów  zasady funkcjonowania rynku pracy (analiza talentów i mocnych stron pod kątem planowania kariery zawodowej i stworzenia dobrego planu działania oraz wcielenia go w życie).

 

 1. 22 października to dzień , w którym doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy będą prowadzić spotkania indywidualne z osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. W trakcie porad i konsultacji indywidualnych osoby bezrobotne rozpoczną planowanie rozwoju zawodowego (IPD doradcze),poznają zasady funkcjonowania lokalnego rynku pracy oraz przygotują się do świadomego udziału w procesie rekrutacji (autoprezentacja, dokumenty aplikacyjne).

 

 1. Finalnymi działaniami w dniach 23 i 24 października , w ramach OTK są warsztaty skierowane do osób , które zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe w  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Warsztaty na temat skutecznej  i efektywnej komunikacji interpersonalnej i biznesowej poprowadzi Pani  dr Aneta Pierścińska-Maruszewska .

 

 

 

 

Szukamy ludzi aktywnych

2

Dzisiejsza wizyta w murach Krzemiennego Kręgu odbyła się w ramach podsumowania projektu „Aktywna Integracja-Azymut=Lepsza Przyszłość”.
Aktywność i mobilizacja uczestników do dalszego działania zaowocowała przeniesieniem współpracy na poziom Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Szczegóły już wkrótce

1 2 3 4 5 6 7

Wyniki oceny biznesplanów

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna biznesplanów, złożonych w ramach naboru 2/2020.

Ocenie merytorycznej zostało poddanych 10 biznesplanów, poprawnych pod względem formalnym. 8 biznesplanów zostało ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym. Realizator projektu podjął decyzję o zwiększeniu alokacji zaplanowanej na ten nabór, co pozwoliło na skierowanie do dofinansowania 5 najlepiej ocenionych biznesplanów. Biznesplany, które znalazły się na miejscach od 6 do 8 listy rankingowej, zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym, ale nie zostały rekomendowane do dofinansowania ze względu na wyczerpanie alokacji finansowej.

Autorom biznesplanów, które nie zostały rekomendowane do dofinansowania, przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowną ocenę biznesplanu, zgodnie z procedurą odwoławczą, opisaną w podrozdziale 3.3.5 Regulaminu.

Szczegółowe informacje na temat wyników ocen wraz z uzasadnieniami oraz instrukcją odnośnie dalszego postępowania, zostaną zamieszczone w piśmie, jakie każdy autor biznesplanu otrzyma pocztą elektroniczną, na adres podany w biznesplanie.

Lista rankingowa biznesplanów – nabór 2/2020

Goście z Podlasia

b

W dniu 28 sierpnia w Ostrowcu Św. przebywali, w ramach dobrych praktyk z obszaru pracy na rzecz osób wykluczonych społecznie, goście z Podlasia – Stowarzyszenie LGD „Brama na Podlasie”. Gospodarze, czyli Krzemienny Krąg i MOPS w Ostrowcu prezentowali działania z projektów tj, Lokator, Organizacja Społeczności Lokalnej i Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.

Wyniki oceny biznesplanów – nabór 3/2020

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna biznesplanów, złożonych w ramach naboru uproszczonego nr 3/2020.

Ocenie merytorycznej zostało poddane 4 biznesplany. Oceniany był zarówno biznesplan, jak i pomysł biznesowy, zaprezentowany przed komisją. Wszystkie 4 biznesplany zostały ocenione pozytywnie, i zostały rekomendowane do dofinansowania. Autorom biznesplanów serdecznie gratulujemy.

Szczegółowe informacje na temat wyników ocen wraz z uzasadnieniami oraz instrukcją odnośnie dalszego postępowania, zostaną zamieszczone w piśmie, jakie każdy autor biznesplanu otrzyma pocztą elektroniczną, na adres podany w biznesplanie.

Lista rankingowa biznesplanów – nabór 3/2020

Spotkanie animacyjne

1

KOOWES w akcji, czyli spotkanie animacyjne w Krzemiennym Kręgu z Ostrowieckim Stowarzyszeniem „Pozytywnie zakręceni”.

Plany na rozwój i dalsze działania.

1 2 3 4 5 6 7

Wydłużenie terminu na składanie Biznes Planów

Informujemy, że w związku z planowaną kontrolą realizacji naszego projektu przez Instytucję Zarządzającą, wydłużamy termin składania Biznes Planów w ramach naboru nr 2/2020. Pierwotnie termin naboru miał się zakończyć w dniu 3 lipca, jednak zostaje on wydłużony do dnia 13 lipca. Biznes Plany przyjmowane będą do godziny 16:00, dotyczy to zarówno dokumentów składanych w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

Równocześnie informujemy, że ze względu na aktualną sytuację sanitarno – epidemiologiczną, w ramach tego naboru nie będzie organizowana nieobligatoryjna prezentacja pomysłów biznesowych. Osoby przygotowujące Biznes Plany zachęcamy do konsultowania swoich pomysłów biznesowych z doradcami biznesowymi – ich dane kontaktowe znajdują się w ogłoszeniu o naborze.

Aktualna treść ogłoszenia o naborze nr 2/2020.