The Good Deeds Day w Ostrowcu Św.

10
„Taki mały, potrzebny gest, za często o nich zapominamy”- usłyszeliśmy dziś od Pani, która wylosowała u nas dobry uczynek 🤗
W ten piękny, chociaż trochę wietrzny dzień, miło było spędzić wśród ostrowczan, którzy z przyjemnością odbierali od nas karteczki. Dobre uczynki rozeszły się jak świeże bułeczki 🥰
Cieszymy się z udanej inicjatywy naszych wolontariuszy! To świadectwo, że w tym naszym zabieganym świecie istnieje jednak czas, by zrobić coś dobrego. Zatrzymać się na chwilę, powiedzieć dzień dobry, zwyczajnie się uśmiechnąć 😁
Tego typu akcje pokazują, że warto zaangażować podmioty ekonomii społecznej we wspólne działania dotyczące wolontariatu. Z tego miejsca dziękujemy Ostrowieckiemu Stowarzyszeniu „Pozytywnie zakręceni”, którego członkowie już od dłuższego czasu wspierają nasz społeczne inicjatywy na rzecz mieszańców.
W „Krzemiennym Kręgu” nigdy nie zapominamy o wspieraniu lokalnej społeczności. Myślę, że takie wydarzenia na stałe zagoszczą w „repertuarze” Centrum Wolontariatu ☺
A to wszystko w ramach akcji #GoodDeedsDay

Zapraszamy na szkolenie!

Tytuł szkolenia: PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 R. W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH I W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ ORAZ ROZLICZENIE CIT ZA 2020 R.

 

Data: 20.03.2021, godz. 13.00 – 19.00

 

Spotkanie na platformie ZOOM:  https://us02web.zoom.us/j/85645170408?pwd=eWYyeTUyKzEvUFd5TVVleUFHZ2Jzdz09

 

Zapisy do 19.03 pod nr telefonu: 513 840 622

Działamy na rzecz usług społecznych w Starachowicach

indeks

Uczymy się wspólnie i od najlepszych. Dzisiaj przedstawiciele Centrum Usług Społecznych ze Starachowic w Krzemiennym Kręgu. Współpraca popłaca. Gratulacje dla Prezydenta Starachowic Marka Materka za odważne i innowacyjne rozwiązania i super ekipę.

Ruszył pierwszy otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej organizowany przez ROPS UMWŚ

ludzie-przy-pracy-768x480_1023

Informujemy, że ROPS UMWŚ ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r.
z zakresu ekonomii społecznej.

Wszystkie niezbędne informacje i formularze konkursowe znajdziecie Państwo na naszej stronie:

http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/292-ruszyl-pierwszy-otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadania-publicznego-w-2021-r-z-zakresu-ekonomii-spolecznej-organizowany-przez-rops-umws

oraz pod numerami telefonów: 41 342 11 80, 342 11 40

 

Nabór uzupełniający – dofinansowane usługi księgowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” na podstawie § 7 p. 16 Regulaminu realizacji usług księgowych ogłasza uzupełniający nabór zgłoszeń podmiotów ekonomii społecznej oraz grup inicjatywnych tworzących nowe podmioty ekonomii społecznej, zainteresowanych częściowym sfinansowaniem kosztów prowadzenia obsługi księgowej przez okres dwóch lat w ramach Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Wyniki oceny merytorycznej konkursu „Mikrogranty – przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej”

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej wniosków o udzielenie mikrograntu „Przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej”. Biorąc pod uwagę rekomendacje Komisji Oceny Wniosków, Operator – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” podjął decyzję o zwiększeniu kwoty środków przeznaczonych na realizację konkursu.  Wkrótce skontaktujemy się z Wnioskodawcami w sprawie podpisania umów o dofinansowanie.

 

wyniki oceny merytorycznej wniosków o udzielenie mikrograntu

Nowy wymóg – potwierdzanie statusu na rynku pracy osoby zatrudnianej w Przedsiębiorstwie Społecznym

Informujemy, że z dniem 01.01.2021r. weszła w życie zmiana „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Wprowadzony został zapis o następującej treści:

„W projektach, w których zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu grupą docelową są osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, dokumentem, o którym mowa w pkt 2 lit. a (potwierdzającym kwalifikowalność uczestnika – przypis własny), jest zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status tych osób jako bezrobotnych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, dokumentem tym może być zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania.”

Ogłaszamy kolejne nabory dotacyjne

Rozpoczynamy dwa kolejne nabory dotacyjne w ramach projektu. Tym razem oba nabory prowadzone są w trybie pełnym. Najważniejsza zmiana dotyczy jednak typów Wnioskodawców, uprawnionych do składania Biznes Planów.

W ramach naboru nr 4/2020, Biznes Plan może złożyć wyłącznie istniejące Przedsiębiorstwo Społeczne lub Podmiot Ekonomii Społecznej zainteresowany uzyskaniem statusu Przedsiębiorstwa Społecznego. W tym naborze Biznes Planu nie może złożyć Grupa inicjatywna. Termin na składanie dokumentów – od 8 do 22 lutego 2021.

W naborze nr 5/2020 sytuacja jest odwrotna – Biznes Plan może złożyć wyłącznie Grupa inicjatywna, zainteresowana rejestracją nowego Przedsiębiorstwa Społecznego. W tym naborze dokumentów nie mogą składać istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne oraz Podmioty Ekonomii Społecznej zainteresowane uzyskaniem statusu Przedsiębiorstwa Społecznego. Termin składania Biznes Planów – od 1 do 15 marca 2021.