Projekt

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020

Numer i nazwa osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.03.00 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia

Numer i nazwa poddziałania: RPSW.09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (projekty konkursowe)

OBSZAR DZIAŁAŃ PROJEKTU

    • Subregion północny województwa świętokrzyskiego
    • Powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki, ostrowiecki, kielecki i miasto Kielce

 

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY

 • Osoby fizyczne mieszkające na obszarze objętym projektem (pracujące, niepracujące, uczące się) zainteresowane założeniem, prowadzeniem i pracą w sektorze ES
 • Podmioty ekonomii społecznej działające na obszarze objętym projektem
 • Instytucje wspierające sektor ekonomii społecznej
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

PARTNERZY

 • Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”
 • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
 • Fundacja „PEStka”

 

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

09.2016 – 08.2019

 

CEL PROJEKTU

 • Kompleksowe wzmocnienie i rozwój ekonomii społecznej w subregionie północnym województwa świętokrzyskiego
 • Utworzenie 91 nowych trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
 • Wsparcie w zatrudnieniu co najmniej 71 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Wsparcie rozwoju i profesjonalizacja działalności oraz rozwój kompetencji kadr 150 podmiotów ES, w tym 25 przedsiębiorstw społecznych
 • Ekonomizacja sektora ES – utworzenie nowych organizacji pozarządowych
  i wspieranie już istniejących
 • Animacja środowisk lokalnych