Rekrutacja

Do projektu zapraszamy

  • Osoby fizyczne mieszkające na obszarze objętym projektem (pracujące, niepracujące, uczące się) zainteresowane założeniem, prowadzeniem i pracą w sektorze ekonomii społecznej
  • Podmioty ekonomii społecznej działające na obszarze objętym projektem (dot. fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, klubów integracji społecznej, centrów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, spółek non-profit).
  • Instytucje wspierające sektor ekonomii społecznej (tj. Jednostki Samorządu Terytorialnego, Powiatowe Urzędy Pracy/Miejskie Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego)
  • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wykluczenie społeczne to brak lub ograniczone możliwości uczestnictwa, wpływania, korzystania osób i grup z podstawowych praw, instytucji publicznych, usług, rynków, które powinny być dostępne dla każdego)

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami:

Wszystkie biura OWES będą zlokalizowane w budynkach dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wszystkie działania grupowe (szkolenia, spotkania animacyjne itp.) będą organizowane w pomieszczeniach przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Działania doradcze będą lokalizowane biurach OWES lub w innym miejscu dogodnym dla klienta, możliwe będzie świadczenie usługi w miejscu pracy/zamieszkania klienta. Oferta taka będzie w szczególności rekomendowana dla osób z niepełnosprawnościami i znacząco poprawia dostępność udzielanego wsparcia. OWES zatrudnia 2 KDO posługujących się językiem migowym, co pozwala na korzystanie z oferty OWES przez osoby głuche i niedosłyszące. Doradztwo będzie też dostępne poprzez środki komunikacji elektronicznej (e-mail, komunikatory internetowe, skype).